Δικαιολογητικά έκδοσης και ανανέωσης ερασιτεχνικής άδειας εκτελέσεως πλόων

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικεία Λιμενική Αρχή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση ιδιοκτήτη του σκάφους.

2. Βεβαίωση κατασκευαστή ότι το σκάφος είναι αξιόπλοο (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών ή διπλωματούχου, ή πτυχιούχου ναυπηγού), (όταν πρόκειται για νέα αγορά σκάφους ή όταν το σκάφος εφοδιάζεται για πρώτη φορά με άδεια εκτελέσεως πλόων). Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διενέργεια θαλασσίων πλόων. Στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται το ύψος εξάλων με πλήρη φόρτο, η ολική χωρητικότητα (για τα υπόχρεα σκάφη), το μήκος των διατιθεμένων σελμάτων, ο αριθμός επιβαινόντων, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινόντων, η ύπαρξη κλειστού καταστρώματος ή στεγανών χώρων που να κρατούν το σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων καθώς και ο τύπος, το είδος και η μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη της μηχανής. Για όσα σκάφη τα εν λόγω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση του πωλητή σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παραγράφου 1β του άρθρου 5 του ΓΚΛ 23, εφόσον ο πωλητής είναι και κατασκευαστής, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής. Για τα εισαγόμενα σκάφη τη βεβαίωση μπορεί να εκδίδει ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός καθώς και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει.

5. Τετραπλότυπο υπέρ Λ.Α. είκοσι EURO και πενήντα τεσσάρων λεπτών (20,54) για την αγορά εντύπου άδειας εκτελέσεως πλόων.

6. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.

7. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (03) EURO (ο αριθμός τριπλοτύπου αναγράφεται εις την άδεια).

8. Τετραπλότυπο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πέντε (05) EURO

9. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. κοινής ωφελείας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο.

10. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη.

11. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη.

12. Αυτοπρόσωπη παρουσία ιδιοκτήτη σκάφους ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Η ανανέωση / θεώρηση της άδειας εκτελέσεως πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε τέσσερα (4) έτη μετά από υποβολή, εντός τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη ισχύος της άδειας.

Νέα άδεια εκδίδεται, με οικονομική επιβάρυνση τετραπλοτύπου υπέρ Λ.Α. είκοσι EURO και πενήντα τέσσερα λεπτά (20,54) για την αγορά, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού αυτού για την ανανέωση και θεώρηση των αδειών, όταν συμπληρωθούν οι θυρίδες ανανέωσης του εντύπου της άδειας εκτελέσεως πλόων.

Νέα άδεια επίσης εκδίδεται:

α) εφόσον προσκομισθεί στη Λιμενική Αρχή βεβαίωση κατασκευαστή στην περίπτωση μετασκευής του σκάφους και

β) όταν παρέλθει ο χρόνος ισχύος της άδειας εκτελέσεως πλόων του ερασιτεχνικού σκάφους χωρίς να έχει γίνει ανανέωση / θεώρηση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση ιδιοκτήτη του σκάφους.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι:

α) το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους και

β) ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός καθώς και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει.

3. Φωτογραφία ιδιοκτήτη.

4. Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (3,00) EURO (ο αριθμός τριπλοτύπου αναγράφεται εις την άδεια).

5. Τετραπλότυπο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πέντε (5,00) EURO.

6. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. κοινής ωφέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο.

7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ιδιοκτήτη.

8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ιδιοκτήτη.

9. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.