Δικαιολογητικά για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης επί δασών, δασικών και δημοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων

Αριθμ. 115973/6088 – ΦΕΚ B 2961 – 03.11.2014

Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση: (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα.

Με την παρούσα καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης επί δασών, δασικών και δημοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων, καθώς και την έκδοση πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 6 του άρθρου 45 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8−8−2014)