Προσλήψεις στον Δήμο Άργους Ορεστικού – 20 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο και μέχρι είκοσι άτομα για τον Αύγουστο 2017, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, από τις 25.07.2017 έως και τις 01.08.2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Άργους Ορεστικού, επί της οδού Διοικητηρίου 35 στο Άργος Ορεστικό.