ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Πρόσληψη 19 ατόμων

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες