Επιδοτούμενη άσκηση 2400 υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες

Επιδοτούμενη άσκηση 2400 υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες

για την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου

 

Η αμοιβή της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου Δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ € μηνιαίως. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος που θα καταβάλλεται κάθε μήνα

 

Αριθμ. 28242 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3015/08.07.2021
Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Θέσεις Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης Δικηγόρων σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες

Ορίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων αποφοίτων Νομικών Σχολών που θα κατανεμηθούν στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας για πρακτική άσκηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως και το 2023 δεν θα ξεπεράσουν τους 2.400.

Οι θέσεις επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας κατανέμονται ως ακολούθως:

 

 

1) Επιλέξιμοι ασκούμενοι Δικηγόροι είναι οι απόφοιτοι Νομικής Σχολής της Ημεδαπής ή απόφοιτοι Νομικών Σχολών της αλλοδαπής οι οποίοι διαθέτουν αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο Νομικής και δεν έχουν ξεκινήσει την πρακτική άσκηση.

2) Ο τρόπος συμμετοχής και επιλογής των ασκούμενων Δικηγόρων θα πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναπτύχθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου».

3) Η επιλογή των ασκούμενων Δικηγόρων θα γίνεται με τα κάτωθι κριτήρια-μόρια, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βαθμός πτυχίου:
5.00 – 8.49: Βαθμός Πτυχίου * 1,5 μόριο
> 8.50: Βαθμός * 3,5 μόρια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός τέκνων του ιδίου
Αριθμός Τέκνων * 5 μόρια (ανά τέκνο) με μέγιστη δυνατή μοριοδότηση τα 25 μόρια
Αναπηρία
Υποψήφιος ή συγγενής πρώτου βαθμού (τέκνο ή γονέας ή σύζυγος) με ποσοστό αναπηρίας ≥ 50% λαμβάνει τα εξής μόρια:
50-70%% αναπηρία = 50 μόρια
71% και πάνω ποσοστό αναπηρίας=75 μόρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
Υποψήφιος – δικαιούχος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) λαμβάνει 20 μόρια

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα προκύψει αυτόματα πίνακας στον οποίο θα κατατάσσονται όλοι οι απόφοιτοι νομικών σχολών που είναι υποψήφιοι ωφελούμενοι Πρακτικής Άσκησης της Περιόδου υποβολής αιτήσεων. Με βάση την μοριοδότηση των υποψηφίων και τις δηλώσεις τους για τη σειρά προτίμησης των φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στους οποίους θέλουν να διεξάγουν την Πρακτική τους Άσκηση, πραγματοποιείται η αντιστοίχιση των θέσεων άσκησης.

4) Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν στο πληροφοριακό σύστημα τα κάτωθι έγγραφα:

α) Έγγραφο ανακήρυξης πτυχιούχου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
β) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα) σε περίπτωση αναπηρίας του ίδιου του υποψηφίου.
γ) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου ή γονέα ή συζύγου.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικου τέκνου) με έκδοση τους έξι (6) τελευταίους μήνες από την υποβολή της αίτησης.
ε) Βεβαίωση λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης με έκδοση τους έξι (6) τελευταίους μήνες από την υποβολή της αίτησης σε περίπτωση υποψηφίου που είναι ΚΕΑ.
Προκειμένου για την υποβολή αίτησης για θέση Πρακτικής άσκησης, υποχρεούνται να έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων όλα τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων.

5) Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Οι υποψήφιοι Πρακτικής Άσκησης της Περιόδου υποβολής χωρίζονται σε «Βαθμολογικές Κατηγορίες». Κάθε Βαθμολογική Κατηγορία περιλαμβάνει τους υποψήφιους Πρακτικής Άσκησης που έχουν συγκεντρώσει ακριβώς την ίδια μοριοδότηση. Κάθε Βαθμολογική Κατηγορία που δημιουργείται, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο έναν υποψήφιο Πρακτικής Άσκησης.
β) Ταξινομούνται οι Βαθμολογικές Κατηγορίες ανά φθίνουσα σειρά.
γ) Εξετάζεται η πρώτη σε μόρια Βαθμολογική Κατηγορία.
δ) Εάν η Βαθμολογική Κατηγορία που εξετάζεται περιλαμβάνει ένα μόνο υποψήφιο, αυτός τοποθετείται στο φορέα υποδοχής που έχει καταχωρίσει ως πρώτη του επιλογή εφόσον υπάρχει διαθέσιμη η συγκεκριμένη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση τοποθετείται στην πρώτη διαθέσιμη θέση Πρακτικής Άσκησης που υπάρχει διαθέσιμη κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της δήλωσης που έχει υποβάλλει. Αν δεν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα, εντάσσεται στον πίνακα «Επιλαχόντες».
ε) Εάν η Βαθμολογική Κατηγορία που εξετάζεται περιλαμβάνει περισσότερους του ενός υποψηφίους, τότε:
i) Εξετάζεται αν όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να τοποθετηθούν στην πρώτη τους επιλογή και εφόσον είναι αυτό εφικτό, πραγματοποιείται. Αν αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τότε ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα:
ii) Σε περίπτωση που για την πρώτη επιλογή υποψηφίου της συγκεκριμένης Βαθμολογικής Κατηγορίας δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση Πρακτικής Άσκησης, τότε εξετάζεται η δυνατότητα εξέτασης της δεύτερης επιλογής του.
iii) Σε περίπτωση που για κάποιο φορέα Πρακτικής Άσκησης που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ως πρώτη επιλογή από περισσότερους του ενός υποψηφίους, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις αλλά είναι λιγότερες από τον αριθμό των υποψηφίων της Βαθμολογικής Κατηγορίας που τον έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή, τότε τοποθετούνται στις διαθέσιμες θέσεις οι υποψήφιοι με βάση τον χρόνο οριστικοποίησης των αιτήσεων τους. Για τους υπόλοιπους υποψήφιους εξετάζεται η δυνατότητα εξέτασης της δεύτερης επιλογής τους.
iv) Για τους υποψήφιους της Βαθμολογικής Κατηγορίας που δεν τοποθετήθηκαν στην πρώτη τους επιλογή, εξετάζονται ως προς την επόμενη τους επιλογή. Σημειώνεται ότι κάθε φορά εξετάζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων της ίδιας Βαθμολογικής Κατηγορίας ως προς την ίδια σειρά προτεραιότητας (2η επιλογή, 3η επιλογή, κ.λπ.).
v) Εάν για κάποιο υποψήφιο εξαντληθούν οι θέσεις που έχει δηλώσει χωρίς να επιλεγεί σε κάποια από αυτές, τότε τοποθετείται στον πίνακα «Επιλαχόντες».
Υποψήφιοι ασκούμενοι Δικηγόροι Κύκλου οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης λόγω πλήρωσης από άλλους υποψηφίους που συγκέντρωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία, τοποθετούνται στον Πίνακα Επιλαχόντων του Κύκλου και διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση σε επόμενο Κύκλο.
στ) Ο φορέας τοποθέτησης κάθε υποψηφίου προκύπτει αυτόματα με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδότησης.
ζ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα κριτήρια:

i. Σειρά προτίμησης του εκάστοτε φορέα πρακτικής άσκησης κατά δήλωση του υποψηφίου.
ii. Χρόνος οριστικοποίησης της αίτησης.
η) Αναρτάται ο πίνακας με τους επιλεχθέντες υποψήφιους ασκούμενους Δικηγόρους (με αριθμό αίτησης) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
θ) Γίνεται ενημέρωση των επιτυχόντων με προσωποποιημένο έγγραφο σε μορφή ενημερωτικής επιστολής μέσω του πληροφοριακού συστήματος και με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όταν απαιτηθεί.
ι) Πραγματοποιείται η διαδικασία των ενστάσεων, όπως περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 6.
ια) Σε περίπτωση κενών θέσεων σε φορείς, οι θέσεις καλύπτονται με υποψήφιους που δεν επιλέχθηκαν (πίνακας «Επιλαχόντες») αλλά που έχουν δηλώσει (με τη μορφή επιλογής σε check box) ότι σε περίπτωση που βάσει μορίων δεν τοποθετηθούν σε μία από τις επιλογές τους, τότε επιθυμούν να τοποθετηθούν σε όποια άλλη διαθέσιμη κενή θέση φορέα πρακτικής άσκησης της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκουν.
ιβ) Δημοσιεύονται τα τελικά αποτελέσματα για τα οποία ενημερώνονται οι επιλεχθέντες υποψήφιοι. Οι επιλεχθέντες ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και εφόσον απαιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και τηλεφωνικά. Κατά την επικοινωνία ο υποψήφιος ενημερώνεται για τον φορέα τοποθέτησής του και για την ημερομηνία πρώτης παρουσίας κατά την οποία θα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση Πρακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής της θέσης, η θέση παραμένει κενή.

6) Στο τέλος κάθε κύκλου ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας συμμετεχόντων και ο πίνακας επιλαχόντων με τις μοριοδοτήσεις των υποψηφίων και παρέχεται μία περίοδος πέντε (5) εργάσιμων ημερών εντός της οποίας μπορεί να υποβληθεί ένσταση επί της μοριοδότησης που έχει λάβει ο υποψήφιος. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης μεριμνά για την συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων που θα εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις. Η επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών να υποβάλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης το πρακτικό της επιτροπής επιλογής και το πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης εντός πέντε (5) ημερών αποφαίνεται για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της επιτροπής ενστάσεων. Σε περίπτωση μη αποδοχής το πόρισμα επανεξετάζεται από την επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν υποδείξεις της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μετά την αποδοχή του Πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων, εξάγεται ο Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης των υποψηφίων του κύκλου των αιτήσεων.

Στη συνέχεια το πληροφοριακό σύστημα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα του Οριστικού Πίνακα Μοριοδότησης και τη δήλωση των θέσεων προτίμησης των υποψηφίων και παράγει τον πίνακα τοποθέτησης των ασκούμενων Δικηγόρων στους φορείς υποδοχείς Πρακτικής Άσκησής τους.
H απόφαση τοποθέτησης στους φορείς υποδοχής δεν υπόκειται σε ένσταση.

 
Άρθρο 3
Διαδικασία τοποθέτησης σε θέση Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου Δικηγόρου

1) Για την τοποθέτηση σε θέση Πρακτικής Άσκησής του ο ασκούμενος Δικηγόρος, κατά την πρώτη παρουσία του στο φορέα υποδοχής, υπογράφει τη Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής άσκησης για την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, τις υποχρεώσεις του και τους κανόνες λειτουργίας του φορέα (ωράριο, οργανόγραμμα εργασίας κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση η έναρξη άσκησης γίνεται με την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης. Από αυτή τη μέρα θα αρχίζει η καταβολή της αμοιβής του και η ασφάλιση του.
2) Αντίγραφο της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης σε μορφή pdf αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον Φορέα Υποδοχής-Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο που ανήκει ο ασκούμενος Δικηγόρος, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης θα περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) τον τρόπο και τον τόπο παροχής της απασχόλησης, την έδρα ή τη διεύθυνση του φορέα υποδοχής, γ) τον χρόνο της πρακτικής άσκησης και δ) τον τρόπο καταβολής και το ύψος της αμοιβής της πρακτικής άσκησης.
Η σύμβαση Πρακτικής Άσκησης αποτελεί μία τριμερή σύμβαση που υπογράφεται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Ασκούμενο Δικηγόρο και τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Φορέα υποδοχής.
Η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ούτε διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιδοτούμενων ασκούμενων Δικηγόρων σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες

1) Οι ασκούμενοι Δικηγόροι τοποθετούνται στις οργανικές μονάδες (τμήματα, γραμματείες κ.λπ.) του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας προς υποβοήθηση του έργου τους, με απόφαση του Προέδρου του οικείου Δικαστηρίου ή της οικείας Εισαγγελίας. Κρίνεται δε σκόπιμη, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, η μετακίνηση τους σε διαφορετικά αντικείμενα ή τμήματα προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση. Μεταξύ των αντικειμένων απασχόλησής τους ανά τομέα, περιλαμβάνονται ιδίως:

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

• Τμήματα Συνεδριάσεων Ουσίας Εγγραφή των υποθέσεων στο πινάκιο.
Κλήτευση των διαδίκων.
Παραλαβή αποδεικτικών εγγράφων.
Διόρθωση, καθαρογραφή, δημοσίευση και κοινοποίηση αποφάσεων.
• Τμήματα Ακυρωτικού Σχηματισμού
Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν ακυρωτικές διαφορές του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α’ 274).
Ηλεκτρονική καταχώρηση των προαπαιτούμενων διαδικαστικών πράξεων και προώθησή τους στον εισηγητή για έκδοση απόφασης.

Β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παραλαβή δικογράφων και ηλεκτρονική καταχώρησή τους σε αρχεία.
Παραλαβή αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών.
Καθαρογραφή, δημοσίευση και αρχειοθέτηση αποφάσεων.
Ενημέρωση βιβλίων και καταχώριση στοιχείων που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις.
Παραλαβή αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών, ενημέρωση και παρακολούθηση των αρχείων του ν. 3869/2010, παρακολούθηση του φακέλου και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία της σχετικής αίτησής τους (Ειρηνοδικεία).
Παραλαβή αιτήσεων ενόρκων βεβαιώσεων, δηλώσεων τρίτων και πρακτικών Συμβιβασμού (Ειρηνοδικεία).

Γ) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σύνταξη κατηγορητηρίων, κλητηρίων θεσπισμάτων και κλήσεων.
Συνδρομή στην κατάθεση μηνύσεων.
Καταχώριση μηνύσεων και δικογραφιών.
Συνδρομή στην κατάθεση προσφυγών κατά κλητηρίων θεσπισμάτων και Ανακοπών λιπομαρτυριών.
Καθαρογραφή, δημοσίευση και αρχειοθέτηση αποφάσεων.
Ο ασκούμενος Δικηγόρος οφείλει να εκτελεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του και να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας. Έχει καθήκον εχεμύθειας για τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή άλλα στοιχεία των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τόσο κατά τη διάρκεια της άσκησης, όσο και μετά από αυτή.

2) Το ωράριο πρακτικής άσκησης των ασκούμενων Δικηγόρων στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες ορίζεται από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

3) Κάθε ασκούμενος Δικηγόρος υποχρεούται να υπογράφει καθημερινώς το παρουσιολόγιο που θα του δίδεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης.

Άρθρο 5
Διαδικασία πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου

1) Η διαδικασία πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου γίνεται με βάση τη φυσική παρουσία των ασκούμενων Δικηγόρων στο φορέα τοποθέτησής τους. Η παρουσία τους αποτυπώνεται στο μηνιαίο παρουσιολόγιο το οποίο ελέγχεται από κάθε ασκούμενο Δικηγόρο.

Το παρουσιολόγιο θα υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα οποία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους. Το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο θα συμπληρώνεται καθημερινώς από τον Υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος και θα αποθηκεύεται σε αυτό. Η ηλεκτρονική μορφή του μηνιαίου παρουσιολογίου θα εγκρίνεται στο τέλος του μήνα από τον ασκούμενο Δικηγόρο μέσω του πληροφοριακού συστήματος και θα έχει την ίδια ισχύ με την υπογραφή του έντυπου μηνιαίου παρουσιολογίου. Η έντυπη μορφή του μηνιαίου παρουσιολογίου θα συμπληρώνεται καθημερινώς από τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης και θα φέρει τις υπογραφές του ασκούμενου Δικηγόρου και του Υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ έντυπου και ηλεκτρονικού παρουσιολογίου υπερισχύει το έντυπο παρουσιολόγιο και τυχόν διορθώσεις, είναι ευθύνη του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης.

Τα παρουσιολόγια σε έντυπη μορφή θα τηρούνται στους φορείς θέσεων πρακτικής άσκησης και θα παραμένουν για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος). Οι φορείς τοποθέτησης υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο υποχρεούνται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φορείς τοποθέτησης υποχρεούνται να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης θα καθορίσει το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, σε συμφωνία με το Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN:ISO 9001, την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ και την σχετική απόφαση ένταξης της Πράξης.

Ως Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης στα δικαστήρια/ στις εισαγγελίες ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης της γραμματείας του οικείου/-ας Δικαστηρίου/Εισαγγελίας ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα.

2) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των πα-ρουσιολογίων θα διαβιβάζονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μηνιαία συχνότητα και σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο, η τελική κατανομή της αμοιβής της πρακτικής άσκησης, αφού έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από αυτήν τα αναγραφόμενα στοιχεία και θα παραδίδονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε κατάλληλο ηλεκτρονικό μορφότυπο όλες οι λογιστικές καταστάσεις που αφορούν στις χρηματορροές του Έργου, αφού έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Ανάλογη λογιστική κατάσταση στο κατάλληλο μορφότυπο θα παραδίδεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών τα ετήσια φορολογικά στοιχεία των ασκούμενων δικηγόρων που έχουν λάβει αποζημίωση στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Η καταβολή της αμοιβής της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων Δικηγόρων θα γίνεται μηνιαίως ηλεκτρονικά μέσω του epde και της Τράπεζας της Ελλάδος, από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση τυχόν αστοχιών, η εκκαθάριση δύναται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

Ο ασκούμενος Δικηγόρος υποχρεούται να πραγματοποιήσει το σύνολο των δώδεκα (12) μηνών πρακτικής άσκησης στους φορείς υποδοχής (δικαστήρια/εισαγγελίες) μέσω της Πράξης. Σε περίπτωση διακοπής της άσκησης για λόγους ανωτέρας βίας, ο ασκούμενος Δικηγόρος θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος όπου θα αναφέρεται ρητά ο λόγος διακοπής και θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα. Το αίτημα θα αξιολογείται από αρμόδια Επιτροπή η οποία θα συσταθεί με μέριμνα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, το πόρισμα της οποίας θα γνωστοποιείται στον ασκούμενο Δικηγόρο και στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να εξετάζει την δυνατότητα επανένταξης του ασκούμενου Δικηγόρου στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που κάποιος ασκούμενος Δικηγόρος δεν τηρεί τους κανόνες για τη σωστή συμπλήρωση του παρουσιολογίου τότε η καταβολή της αμοιβής του μένει σε εκκρεμότητα και καταβάλλεται με την ανάλογη καθυστέρηση χωρίς όμως να καθυστερεί η καταβολή της αμοιβής των υπόλοιπων ασκούμενων Δικηγόρων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο γίνεται συστηματικά τότε το πρόβλημα αναφέρεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης και αποφασίζεται η συνέχισή του ή μη στο πρόγραμμα. Αντιστοίχως σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν τηρεί τους κανόνες συμπλήρωσης ή αποστολής του παρουσιολογίου τότε το πρόβλημα αναφέρεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3) Η αμοιβή της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου Δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των 600,00 € μηνιαίως. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος που θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Αδικαιολόγητη απουσία του ασκούμενου Δικηγόρου, συνιστά αντίστοιχη των ημερών απουσίας του μείωση της αμοιβής του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά ο ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208) ή άλλη σχετική νομοθεσία ή κανονιστικές πράξεις.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως