Πρόσληψη δικηγόρου στον Δήμο Χίου

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Χίου, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χίου. Αρμόδιος ο κ. Στρουμπάκης Ιωάννης, διεύθυνση Δημοκρατίας 6, τηλ.: 22713 – 50816.

Η προκήρυξη