Προσλήψεις στον Δήμο Γρεβενών – 9 θέσεις εργασίας

Ο δήµος Γρεβενών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού 9 ατόµων Εργάτες Πρασίνου, προς κάλυψη των αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη των Γρεβενών, µε την ειδικότητα του εργάτη πρασίνου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Γρεβενών

∆/νση: Πλ. Ελευθερίας 1, 511 00 Γρεβενά, τηλ: 24623-50868] και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. ∆ηµήτριος Χ. Βάϊος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλαδή από: 02-11-2017 έως 08-11-2017.