Προσλήψεις από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Προσλήψεις από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης-12- 2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του υποέργου «Ολοκλήρωση Συντήρησης Διακόσμου»:ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 θέση με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών Διατηρητέο Μέγαρο Τσίλλερ – Λοβέρδου

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 θέση με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών Διατηρητέο Μέγαρο Τσίλλερ – Λοβέρδου

ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 θέσεις με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών Διατηρητέο Μέγαρο Τσίλλερ – Λοβέρδου

ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 2 θέσεις με εξειδίκευση στα λίθινα στοιχεία Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών Διατηρητέο Μέγαρο Τσίλλερ – Λοβέρδου

ΔΕ Εργατοτεχνίτες 2 θέσεις Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών Διατηρητέο Μέγαρο Τσίλλερ – Λοβέρδου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δ.Σ.Α.Ν.Μ. (Πειραιώς 81, Τ.Κ.: 10553, Αθήνα) (τηλ. επικοινωνίας: 2103215548), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας της Υπηρεσίας, υπόψη κας Δράκου Μαρίας,

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://et.diavgeia.gov.gr/f/YPPOA_NEW) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 17-09-2018 έως 21-09-2018).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν. 2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Το κείμενο της προκήρυξης