ΙΕΤΕΘ. Πρόσληψη ενός (1) γεωπόνου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «+ΕΡΓΑΣΙΕΣ–Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο» -TΟΠΣΑ Βόλου για μία (1) θέση συνεργάτη ειδικότητας Γεωπόνου

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες