Προσλήψεις στον Δήμο Καλαμπάκας – 6 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, του ∆ήµου Καλαµπάκας, που εδρεύει στην Καλαµπάκα Ν. Τρικάλων και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

2 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.
2 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ.
2 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καλαµπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ.42200 Καλαµπάκα Ν. Τρικάλων, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, υπόψη κας Βάιας Μέλλιου (τηλ. επικοινωνίας: 2432350216).Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Καλαµπάκας, καθώς και στα καταστήµατα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Καλαµπάκας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.