ΑΣΕΠ 7Κ/2020. Πλήρωση θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΣΕΠ 7Κ/2020. Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει, επτά (7) θέσεων τακτικού προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, ήτοι τεσσάρων (4) θέσεων του κλάδου ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ), μίας (1) θέσης του κλάδου ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ) και δύο (2) θέσεων του κλάδου ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ), χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2020 (ΦΕΚ 38/2020, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του εν λόγω φορέα.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει, εφόσον κλήθηκαν ή πρόκειται να υποβάλουν, εφόσον κληθούν στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των εν λόγω κλάδων. Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (26/10/2020) στην ανωτέρω προκήρυξη δεν εξετάζονται.

Σύμφωνα με το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τον κωδικό θέσεως 601 (στον οποίο πλέον προκύπτει θέση πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων, που δεν προβλεπόταν στην αρχική προκήρυξη) να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την συγκεκριμένη ιδιότητα μέχρι και την 26η Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 7Κ/2020, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη της συγκεκριμένης ιδιότητας δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας <<Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 7Κ/2020>> μέχρι και την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη, στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της

Προκήρυξης 7Κ/2020

T.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί νεότερο Δελτίο Τύπου.

Συνημμένος Πίνακας Θέσεων