ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ΠΕ και ΤΕ έτους 2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες