Προσλήψεις στον Δήμο Κέρκυρας – 60 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Κέρκυρας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο (02) μηνών και συγκεκριμένα εξήντα (60) εργαζομένων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων, επειγουσών, εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κέρκυρας που συνίστανται στην αποκομιδή απορριμμάτων.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι/ιες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 καθώς και του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής (αποκομιδή απορριμμάτων, συνοδεία απορριμματοφόρων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων).

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός πέντε (05) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλ. από την Παρασκευή 19-10-2018 έως και την Τρίτη 23-10-2018, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και

2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι :

α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,

β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν καθώς και ότι

γ) δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται από την Υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661362773, -774, -776.