Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου που εδρεύει στην Μύρινα Λήμνου του Νομού Λέσβου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λήμνου Μύρινα Λήμνου ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας ( Φύλαξη) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019 (5/νθήμερη-8/ωρη Απασχόληση) 4

102 Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λήμνου Μύρινα Λήμνου ΔΕ Προσωπικού Εστίασης ( Μάγειρας) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019 (5/νθήμερη-8/ωρη Απασχόληση) 1

103 Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λήμνου Μύρινα Λήμνου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019 (5/νθήμερη-8/ωρη απασχόληση) 3

104 Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λήμνου Μύρινα Λήμνου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Λαντζέρηδων) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019 (5/νθήμερη-8/ωρη Απασχόληση) 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου Ηφαίστου 12 Τ.Κ. 81400 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν Κας Παπαλιά Ι. (τηλ. επικοινωνίας: 22543-50127).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λήμνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Το κείμενο της προκήρυξης