Προσλήψεις στο δήμο Κομοτηνής

Προσλήψεις στο δήμο Κομοτηνής

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών προσωπικού για πυρασφάλεια του ∆ήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα 

2 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (καταδίκη,υποδικία,δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι του ∆ήμου Κομοτηνής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)-όπου απαιτείται

3. Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄(διαξονικού)-όπου απαιτείται

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους – όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναμικού του ∆ήμου Κομοτηνής (κ. Καρακώτσιος ∆ημήτριοςτηλ.2531352443) μέσα σε προθεσμία 10 ημερών, ήτοι από 27-3-2019 μέχρι και την 5- 4-2019.