ΔΕΔΔΗΕ. Πρόσκληση σε δικηγόρους για συνεργασία

ΔΕΔΔΗΕ. Πρόσκληση σε δικηγόρους για συνεργασία

Αιτήσεις έως 13-01-2017 

ΔΕΔΔΗΕ
Αθήνα, 27.12.2016

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) ζητεί δικηγόρους για τη σύνταξη μηνύσεων, την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων, περιλαμβανομένων πρακτικών διοικητικού συμβουλίου, και την παράσταση στο ακροατήριο για υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας (ρευματοκλοπές) στα δικαστήρια των Αθηνών και του Πειραιά.

Η συνεργασία θα είναι εξωτερική και κατά υπόθεση, η δε αμοιβή θα είναι η προβλεπόμενη ως νόμιμη στον Κώδικα Δικηγόρων. Θα συνταχθεί σχετική έγγραφη συμφωνία.

Ο αριθμός των δικηγόρων που θα επιλεγούν θα προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση της Υπηρεσίας.

Δικηγόροι που διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή ενεργή ενασχόληση με ποινικές υποθέσεις μπορούν να αποστείλουν αίτηση με τα εξής στοιχεία: α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας, β) σύντομη περιγραφή της πρακτικής τους ενασχόλησης, γ) συστάσεις, εφόσον υπάρχουν.

Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή στελεχών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ, που μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόμενους σε σύντομη συνέντευξη.

Προθεσμία αποστολής: Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00

Αποστολή της αίτησης και των λοιπών στοιχείων στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 2109281569