ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. Προσλήψεις

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες – κατολισθήσεις) της 25ης Ιουνίου 2016 στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Μεγαλόπολης- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΚΔΑΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Βρεφονηπιακού Σταθμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Μεγαλόπολης για το έτος 2016 – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 37/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες