Προσλήψεις στο δήμο Μεγαρέων – 8 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στο δήμο Μεγαρέων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 269/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 όπως ισχύουν, του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, από 15 Νοεμβρίου 2017, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή μας.

1 ΔΕ Διοικητικού.
1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών.
2 ΥΕ Εργατών/Εργατριών Καθαριότητας.Οι ενδιαφερόμενοι , μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, εντός δύο (2) ημερών από την επομένη της ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος ( Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη) και στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Περάμου.

– – – – –
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτώ (8) ατόμων , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 269/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 όπως ισχύουν , του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 και της παρ. 1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου Μεγαρέων σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, από 15 Νοεμβρίου 2017, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή μας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων κατηγορίες εκπαίδευσης, ειδικότητες.

1 ΔΕ Οδηγών.
1 ΔΕ Σιδηροτεχνιτών.
3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείτε από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) , πρέπει να υποβάλλουν τα  δικαιολογητικά, εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτηση της.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος ( Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη) και στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Περάμου.