ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες