Προσλήψεις στο δήμο Μυλοποτάμου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, που εδρεύει στο Πέραμα Μυλοποτάμου της Π.Ε. Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», στο Δήμο ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες