Προσλήψεις στον δήμο Πύδνας – Κολινδρού

Προσλήψεις στον δήμο Πύδνας – Κολινδρού

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων.1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

2 ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου.

1 ΔΕ Χειριστή Διαμορφωτήρα γαιών (γκρέιντερ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού (Δ/νση : Κ. Καραμανλή 38 Αιγίνιο Πιερίας, τηλ.: 2353350118-γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και 253350106-Γραφείο Πρωτοκόλλου). Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Δελίτσκου Μαρία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 05-03-2018 έως 09-03-2018.