Προσλήψεις στον Δήμο Πύλης – 2 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Πύλης

Πρόθεση του Δήμου Πύλης να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την παρακολούθηση, άμεση διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων που έχουν ενταχθεί στη Νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ) 2014-2020, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη:«Ύδρευση οικισμού Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου» με κωδικό ένταξης 5000722, «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου» με κωδικό ένταξης 5000736, «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» με κωδικό ένταξης 5001279, «Μετατόπιση δικτύων Δ.Ε.Υ.Α. έργου «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ» με κωδικό ένταξης 5002241.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 2 άτομα ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος

• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής

• Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ

• Να είναι Ελληνας πολίτης

• Να έχει ηλικία από 18 ως 65 ετών

• Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας

• Να μην εχει κώλυμα κατά το Άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, κλπ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Αίτηση

• Βιογραφικό σημείωμα

• Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών, άδειας άσκησης επαγγέλματος και αστυνομικής ταυτότητας

• Αποδεδειγμένη εμπειρία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ηρώων 1940 Αρ.1. 42032 Πύλη Τρικάλων (Γραφείο Πρωτοκόλλου).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 23/10/2018 έως και 29/10/2018.