ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ. Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων

Αριθμ. 37568 – ΦΕΚ B 1527 – 30.05.2016
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Πλατανιά
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Μία (1) θέση υποψήφιου δικηγόρου για το έτος 2016 και για κάθε έτος εφεξής, που θα πραγματοποιήσει την άσκηση του στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν στις 15 Μαΐου και 15 Νοεμβρίου κάθε έτους,

(γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις -πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Πλατανιά και θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και θα υποβάλλουν συνημμένα βιογραφικό τους σημείωμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντος ασκούμενου δικηγόρου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψηφίου δικηγόρου θα είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2016
Οι Υπουργοί