Προσλήψεις στον Δήμο Πλατανιάς – 3 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, (3) τριών ατόµων µε σύµβαση έως δύο µήνες , για το προσεχές διάστηµα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ.

1 ∆Ε ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία

 του ∆ήµου Πλατανιά στο Γεράνι Χανίων και ειδικότερα στην υπάλληλο του ∆ήµου Γιακουµάκη Βαρβάρα,

εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που λήγει τη ∆ευτέρα 23-10-2017.