Προσλήψεις στον Δήμο Σιντικής – 3 θέσεις εργασίας

Το ΝΠ∆∆ Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠ∆∆ Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής. ∆/νση:

27ης  Ιουνίου 1913 Αριθ 1 – Νέο Πετρίτσι Σερρών, τηλ: 2323350434

µέχρι την 6/11/2017.

Αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Κυριακίδου Κλειώ κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.– – –
Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του Ν.Π.∆.∆. «Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής», που εδρεύει στο Νέο Πετρίτσι, ∆ήµου Σιντικής, Νοµού Σερρών

1  ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων.

1  ΤΕ Λογιστικού.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ «Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής», 27ης Ιουνίου 1913 1, Τ.Κ.62043, Νέο Πετρίτσι, υπόψιν κας Κυριακίδου Κλειούς (τηλ. επικοινωνίας: 2323022270).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Σιντικής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

– – –

Η ΔΕΥΑ Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

2  ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί.

1  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB).

1  ΥΕ Εργάτες Εργάτριες γενικών καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ.), Ροδόπολη Δήμος Σιντικής, Τ.Κ. : 62055, απευθύνοντας την στη διεύθυνση προσωπικού υπόψιν κου Τσουτσούρα Κωνσταντίνου (τηλ. Επικοινωνίας: 2327350140)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.