Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολές ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολές ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ, για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020

Αριθμ. 17366 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 38/11.10.2019
Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας και της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία / ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ [ΠΕ] (άτομα 8)
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Προϊστορική Αρχαιολογία»
2. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Αρχαίας Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου»
3. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Κλασσικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Κλασσική Αρχαιολογία»
4. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Βυζαντινού κόσμου»
5. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη»
6. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Ξενάγησης, με διδασκόμενο μάθημα «Ξεναγός και Τεχνικές Ξενάγησης»
7. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ελληνικής Φιλολογίας, με διδασκόμενα μαθήματα:
α) «Ο κόσμος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας»
β) «Ιστορία Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και Αθλητισμού»
γ) «Νεοελληνική Γραμματεία»
δ) «Αρχαία Ελληνική Μυθολογία»
8. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Γεωλογίας ή Γεωγραφίας, με διδασκόμενα μαθήματα:
α) «Γεωλογία – Παλαιοντολογία – Σπηλαιολογία»
β) «Γεωγραφία – Ανθρωπογεωγραφία – Οικολογία»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ [ΠΕ] (άτομα 8)
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Προϊστορική Αρχαιολογία»
2. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Κλασσικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Κλασσική Αρχαιολογία»
3. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη»
4. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, με διδασκόμενα μαθήματα «Ιστορία και τέχνη λατινικών κυριαρχιών και οθωμανικής κυριαρχίας»
5. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Ξενάγησης, με διδασκόμενο μάθημα «Ξεναγός και Τεχνικές Ξενάγησης»
6. Μια (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας με διδασκόμενα μαθήματα «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού» και «Κοινωνική και Οικονομική Δομή της Σύγχρονης Ελλάδας»
7. Μια (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Ιστορίας Τέχνης με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία της Τέχνης. Νεοελληνική Τέχνη και Αρχιτεκτονική» και «Λαϊκή Τέχνη και Προβιομηχανικός Πολιτισμός»
8. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Νομικής, με διδασκόμενο μάθημα «Τουριστική Ανάπτυξη – Επιχειρήσεις – Τουριστική και Αρχαιολογική Νομοθεσία»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [ΠΕ] (άτομα 9)
1. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Προϊστορική Αρχαιολογία»
2. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Αρχαίας Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου»
3. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Κλασσικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Κλασσική Αρχαιολογία»
4. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ελληνικής Φιλολογίας, με διδασκόμενα μαθήματα:
α) «Ο κόσμος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας»
β) «Ιστορία Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και Αθλητισμού»
γ) «Νεοελληνική Γραμματεία»
δ) «Αρχαία Ελληνική Μυθολογία»
5. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Βυζαντινού κόσμου»
6. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη»
7. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία και τέχνη λατινικών κυριαρχιών και οθωμανικής κυριαρχίας»
8. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Γεωλογίας ή Γεωγραφίας, με διδασκόμενα μαθήματα:
α) « Γεωλογία – Παλαιοντολογία – Σπηλαιολογία»
β) «Γεωγραφία – Ανθρωπογεωγραφία – Οικολογία»
9. Μία (1) θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Ξενάγησης, με διδασκόμενο μάθημα «Ξεναγός και Τεχνικές Ξενάγησης»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απαιτείται Ελληνική ιθαγένεια για τους ομογενείς από Κύπρο, Ίμβρο, Τένεδο, Κωνσταντινούπολη και Βόρεια Ήπειρο.
2. Για τους υποψηφίους που είναι πολίτες των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας που αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, επιπέδου Γ2, ή τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.
3. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Όσοι είναι αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.
4. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.
2. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μία μόνον ειδικότητα και για μία Σχολή Ξεναγών.
3. Η Προκήρυξη και το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποβάλλεται στις κατά τόπους Σχολές Ξεναγών Αθήνας (τηλ. 210-3417485 και φάξ 210-3417487) και Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310-845916, 2310-868724 και φάξ 2310-834512) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας Προκήρυξης μία φορά σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, ως ανωτέρω, θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.
Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία, μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
4. Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Πρέπει δε να συμπληρωθεί με μεγάλη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να είναι πλήρης.
5. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αιτήσεως, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραιτήτως να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ», διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/τ.Α ́/26.3.2014) των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της  αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο (ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/τ.Α ́/26.3.2014) τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από όλες τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συνδρομή των προσόντων που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Β. «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
8. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιους Οργανισμούς και Ν.Π.Ι.Δ. τη διοίκηση των οποίων ορίζει το Δημόσιο, άμεσα ή έμμεσα με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εντός της επταήμερης προθεσμίας της παρούσας Προκήρυξης, αίτηση και να καλύψουν μόνο τις κενές θέσεις που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών.
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ,) όπου δηλώνεται ο φορέας του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα που απασχολείται ο υποψήφιος, καθώς και ότι η Υπηρεσία του έχει λάβει γνώση της αίτησής του.
9. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανάληψη υπηρεσίας επιπλέον όσων προαναφέρθηκαν είναι η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.
10. Πρόσβαση σε διοικητικά ή και ιδιωτικά έγγραφα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχουν υποψήφιοι με ειδικό έννομο συμφέρον κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
11. Οι Προϊστάμενοι της Σχολής Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης υποχρεούνται στην εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 όσον αφορά στον δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα φωτοαντίγραφα των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από τους υποψηφίους με την αίτησή τους για πρόσληψη.
12. Οι Προϊστάμενοι της Σχολής Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να διενεργήσουν έλεγχο νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού που θα προσληφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, συνδυαστικά με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20.3.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4).
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι επιλεγέντες για την πρόσληψή τους δεν είναι γνήσια, η πρόσληψη θα ανακαλείται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου.

Η προκήρυξη ΑΣΕΠ