Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) (Τα Στρατολογικά Γραφεία έχουν μετατραπεί σε Στρατολογικές Υπηρεσίες)Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Δικαιολογητικά

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Η αίτηση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή ΚΕΠ με τους εξής τρόπους:

α. αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής σου ταυτότητας

β. με πληρεξούσιο πρόσωπο που διαθέτει ειδική για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση πρέπει να γίνει με έγγραφο ή Υπεύθυνη Δήλωσή σου που να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής σου από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή (ΚΕΠ, δήμος, σχολείο, ΕΛΑΣ κλπ). Το τρίτο πρόσωπο θα πρέπει κατά την κατάθεση ή παραλαβή εγγράφων να έχει μαζί του την εξουσιοδότηση καθώς και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

γ. με συστημένη επιστολή. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσής της στο ταχυδρομείο.

Η παραλαβή γίνεται αυθημερόν αν η αίτηση γίνει σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ)

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα on-line υποβολή αίτησης μέσω του ιστοτόπου stratologia.gr

on-line αίτηση

Για την on-line υποβολή αίτησης απαιτείται η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (και μέσω TaxisNet)

Σχετικά:

Οι νέες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) (πρώην Στρατολογικά Γραφεία)