Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων για όσους έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων για όσους έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας

Αριθμ. Φ.429.1/21/286731/Σ. 3153 – ΦΕΚ B 1798 – 17.06.2016
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία κατάταξης, στρατολογικής τακτοποίησης, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για όσους έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους

1. Στις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3421/2005 (Α ́ 302) υπάγονται, εφόσον επιθυμούν, όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν εκπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είκοσι (20) ημερών, ανεξάρτητα αν υπηρετούν ή τελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Οι παραπάνω μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, ως εξής:

α. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ημερών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

β. Όσοι διατελούν νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων και έχουν εκπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είκοσι (20) ημερών, οποτεδήποτε μετά τη λήξη ή διακοπή της νόμιμης παραμονής τους εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία, μετά τη διακοπή της ανυποταξίας ή λιποταξίας τους, αντίστοιχα, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) ημέρες πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

3. Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις σχετικές διατάξεις γίνεται κατόπιν αιτήσεώς τους. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις υποβάλλουν και πρόσφατο Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου τους, που εκδίδει η μονάδα τους. Εφόσον οι αιτούντες έχουν λόγους μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, υποβάλλουν τα προβλεπόμενα για τη μεταφορά τους δικαιολογητικά ταυτόχρονα με την αίτηση εξαγοράς. Για την εξαγορά της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ισχύουν τα καθοριζόμενα στη Φ.420/82/81981/Σ.303/22-12-2005 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών (Β 1854)

4. Όσοι από τους προαναφερόμενους εξαγοράσουν εφάπαξ το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, καταβάλλουν την πρώτη δόση για την εξαγορά του υπολοίπου αυτών και εξαγοράσουν και τις τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που τους είχαν επιβληθεί, απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού συμπληρώσουν το χρόνο που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Αυτοί, μετά την απόλυσή τους, εγγράφονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν.

5. Όσοι συμπλήρωσαν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους και διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, πλην όμως δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μπορούν να ζητήσουν την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

6. Προς τούτο, καταθέτουν στη Στρατολογική τους Υπηρεσία αίτηση, στην οποία δηλώνουν την ημερομηνία που επιθυμούν να καταταγούν. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να προσδιορίζεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία των οικείων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, χορηγούν σημείωμα κατάταξης στους ενδιαφερόμενους και στέλνουν τα ατομικά τους έγγραφα, αν έχουν προϋπηρεσία, ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου τους, αν απαιτείται, στη μονάδα κατάταξης, την οποία και ενημερώνουν εγγράφως με την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν.

Οι μονάδες για κατάταξη των παραπάνω καθορίζονται στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3421/2005 (Α 302) απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που αφορά στην πρόσκληση για κατάταξη7. Για όσους διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων λόγω αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μετά τη λήξη της αναβολής τους.

Στρατεύσιμοι, ανυπότακτοι και οπλίτες με ηλικία άνω των 35 ετών

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Οι διατάξεις του άρθρου 3 της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10-1-2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β ́ 61), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της Φ.429.1/3/280118/Σ.23/11-1-2011 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 111) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 της Φ. 429.1/30/371440/Σ. 1672/7-10-2014 απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β ́ 2822), καταργούνται από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Β4 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.