Στρατεύσιμοι, ανυπότακτοι και οπλίτες με ηλικία άνω των 35 ετών

Στρατεύσιμοι, ανυπότακτοι και οπλίτες με ηλικία άνω των 35 ετών

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33) έτος της ηλικίας τους

Διαδικασία κατάταξης, στρατολογικής τακτοποίησης, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για όσους έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33) έτος της ηλικίας τουςΑριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1484/27.04.2018
Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β ́ 34), της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (Β ́ 61) και της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/9.6.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (Β 1798)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β 34)
1. Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Για στρατευσίμους που δεν μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών, η αλληλογραφία διαβιβάζεται σε αυτή, η οποία γνωματεύει χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίασή τους. Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3421/2005 (Α 302) εφαρμόζονται αναλόγως»

2. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας – κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες
1. Για τη χορήγηση των αναβολών του άρθρου 19 του ν. 3421/2005 (Α ́ 302), οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία με αίτησή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Οι διορισμένοι ή γραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει:
(1) Η συνολική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ειδικότητας.
(2) Ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα (κλινική, νοσοκομείο, εργαστήριο) έχει αναγνωρισθεί ως ίδρυμα ειδίκευσης ιατρών από το Υπουργείο Υγείας αν είναι του εσωτερικού ή από την αρμόδια υπηρεσία του ξένου κράτους αν είναι του εξωτερικού.
β. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες:
(1) Αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος που έχουν αποκτήσει.
(2) Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις του τμήματος ανθρώπινων πόρων ή της γραμματείας του οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος, από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητα με την οποία απασχολούνται σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους. Για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, οι πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.
Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι δύο (2) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
(3) Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών-επιστημόνων στο δημοσιευμένο έργο τους.
(4) Βιογραφικό σημείωμα.
(5) Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την επίδοσή τους σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.
2. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβληθούν αργότερα, η αναβολή χορηγείται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που όφειλαν να καταταγούν.
3. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β ́ της παρ. 1 υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας λήξης ή διακοπής της αναβολής κατάταξής τους. Τα εν λόγω δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες εντός πέντε (5) ημερών, με λεπτομερή αναφορά, απευθείας στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ομοίως, διαβιβάζονται και οι αιτήσεις, που κατατίθενται για δεύτερη φορά, μετά από προηγούμενη απόρριψη αιτήματος για ουσιαστικούς λόγους. Αντίθετα, επιστρέφονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες στους ενδιαφερομένους, με αιτιολογημένη πράξη, δικαιολογητικά που υποβάλλονται:
α. Εκπρόθεσμα.
β. Μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005.
γ. Εφόσον από αυτά προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
δ. Εφόσον τα δικαιολογητικά της παρ. 1β (1) και (2) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3421/2005.
4. Η Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μεριμνά για την εξέταση των αιτημάτων για τη χορήγηση της ανωτέρω αναβολής κατάταξης από την επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005, εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη του σχετικού φακέλου. Οι καθηγητές των  Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην εκάστοτε συνεδρίαση της επιτροπής είναι όμοιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το γνωστικό πεδίο του εξεταζόμενου φακέλου. Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει κατά τις εργάσιμες ημέρες και όχι εργάσιμες ώρες και με βάση τα στοιχεία του φακέλου κάθε υπόθεσης, εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχετικά με τη χορήγηση ή μη της αναβολής και, σε περίπτωση θετικής εισήγησης, για τη διάρκειά της. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποφασίζει εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της εισήγησης της επιτροπής.
5. Για όσους το αίτημα αναβολής κατάταξης απορρίπτεται, υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη υπόχρεη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) μετά παρέλευση μηνός από την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.».

3. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Στους ανυπότακτους που καλούνται για κατάταξη μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, δεν χορηγείται η αναβολή του άρθρου 23 του ν. 3421/2005. Αυτοί, μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, μπορούν να παρέχουν δικαίωμα αναβολής υπηρετούντος αδελφού σε αδελφό που καλείται για κατάταξη ταυτόχρονα με αυτούς.
5. Οι αδελφοί που καλούνται για κατάταξη κατά τον ίδιο μήνα, ανεξάρτητα από τον Κλάδο και την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί ο καθένας από αυτούς, λογίζονται ότι καλούνται ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, κατατίθεται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3421/2005, και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο παρέχων το δικαίωμα αδελφός δηλώνει τη συναίνεσή του για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδελφού στον ταυτόχρονα καλούμενο αδελφό ή στους ταυτόχρονα καλούμενους αδελφούς του. Η υπεύθυνη δήλωση δεν υπόκειται σε ανάκληση και είναι απαλλαγμένη από  όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξεις.».

4. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αναβολή κατάταξης όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια 
1. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, μετά την εγγραφή σε μητρώα αρρένων όσων αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, τους ενημερώνουν για τη δυνατότητα χορήγησης της αναβολής κατάταξης του άρθρου 27 του  ν. 3421/2005 (Α ́ 302). Η αναβολή χορηγείται και αυτεπάγγελτα, στην περίπτωση που τα απαιτούμενα στοιχεία προκύπτουν από την απόφαση εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων.
2. Η διάρκεια της αναβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.
3. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα για τη χορήγηση της εν λόγω αναβολής έγγραφα δεν περιέλθουν έγκαιρα από υπαιτιότητα των αρμόδιων αρχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3421/2005.».
5. Η παρ. 7 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ενημερώνονται, με δική τους ευθύνη, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (www.stratologia.gr) του Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης ή της απαλλαγής από τη στράτευση. Κατ’ εξαίρεση, οι Στρατολογικές  Υπηρεσίες είναι δυνατό να χορηγούν σε στρατευσίμους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ή απαλλαγής, σχετικό ενημερωτικό έντυπο για τον τρόπο χρήσης της αναβολής ή της απαλλαγής τους.».Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β 61)
Η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Μετά την αναγνώριση του χρόνου, η αλληλογραφία επιστρέφεται στη Στρατολογική Υπηρεσία για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες, αντίγραφο δε αυτής τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.
Στην περίπτωση που ο χρόνος που αναγνωρίστηκε δεν καλύπτει το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, προγραμματίζονται προς εκπλήρωση του υπολοίπου των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Όσοι αναγνωρίζουν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, μπορούν να εξαγοράσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, εντός διμήνου από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση της υπαγωγής τους στο άρθρο 56 του ν. 3421/2005. Αν το αίτημα εξαγοράς δεν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν πλέον να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να το εκπληρώσουν.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/9.6.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άμυνας (Β ́ 1798)

1. Ο τίτλος της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.».
2. Ο τίτλος του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαδικασία κατάταξης, στρατολογικής τακτοποίησης, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για όσους έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους.».

3. Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 1 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3421/2005 (Α ́ 302) υπάγονται, εφόσον επιθυμούν, όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν εκπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είκοσι (20) ημερών, ανεξάρτητα αν υπηρετούν ή τελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.

5. Όσοι συμπλήρωσαν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους και διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, πλην όμως δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που απαιτείται  για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μπορούν να ζητήσουν την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).».

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.