Δήμος Ζακύνθου. Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Ψυχολόγων 1
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Ψυχολόγων 1

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.», Δημαρχείο πρώην Δ. Αρκαδίων (ισόγειο), Βανάτο, T.K. 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κας. Πέττα-Μπίκα Βενεράντας (τηλ. επικοινωνίας: 26953-60909). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 29/7/2014 έως και 8/8/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9ΝΑΟΚΞΕ-Β1Ψ/document