Διόρθωση από τους πολίτες των στοιχείων τους στα δημόσια μητρώα

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»)», που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία οι πολίτες θα διορθώνουν τα στοιχεία τους στα μητρώα του δημόσιου τομέα

 

Οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:

Άρθρο 29
Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 81 νόμου 4954/2022

Στο άρθρο 81 του ν. 4954/2022 (A’ 136), περί της διόρθωσης στοιχείων μητρώων του δημόσιου τομέα, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3, αα) οι λέξεις «και δ) στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, δ) στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών» και αβ) προστίθενται οι λέξεις «και ε) στο Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών και το Μητρώο Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, προστίθενται οι λέξεις «ή στα Μητρώα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5, γα) οι λέξεις «στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών» και γβ) οι λέξεις «είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας «myKEPlive.gov.gr» του άρθρου 33 του ν. 4704/2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με φυσική παρουσία», δ) προστίθεται παρ. 5Α, ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6, προστίθενται τα υπουργεία Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, στ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6, στα) προστίθενται οι λέξεις «και των έμμισθων Προξενικών Αρχών» και στβ) οι λέξεις «την παρ. 5» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τις παρ. 5 και 5Α» και το άρθρο 81 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 81
Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα

1. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα. Η εφαρμογή αναπτύσσεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.

3. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που τηρούνται: α) στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., δ) στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και ε) στο Μητρώο Πολιτών Τρίτων Χωρών και το Μητρώο Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Εφόσον υφίστανται ανακρίβειες στα ανωτέρω στοιχεία, όπως αυτά εμφανίζονται στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη διόρθωσή τους με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών ή στα Μητρώα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με βάση τη διόρθωση του δευτέρου εδαφίου ενημερώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται σε λοιπά μητρώα του δημόσιου τομέα και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, υφίσταται σχετική καταχώριση.

4. Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες για την διόρθωση των στοιχείων κατά την παρ. 3 πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

5. Η διαδικασία διόρθωσης της παρ. 3, πλην των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της ΕΛΑΣ, δύναται να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, με φυσική παρουσία. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται και κάθε άλλη διόρθωση ή επικαιροποίηση στοιχείων των ανωτέρω μητρώων που δεν καταλαμβάνεται από τη διαδικασία της παρ. 3.

. Η διαδικασία διόρθωσης της παρ. 3, πλην των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ελλήνων Πολιτών της ΕΛ.ΑΣ., δύναται να πραγματοποιείται και μέσω των έμμισθων Προξενικών Αρχών, κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, με φυσική παρουσία. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται και κάθε άλλη διόρθωση ή επικαιροποίηση στοιχείων των ανωτέρω μητρώων που δεν καταλαμβάνεται από τη διαδικασία της παρ. 3.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Μετανάστευσης και Ασύλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, εξειδικεύονται στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτήν, η διαδικασία διόρθωσης αυτών και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία τους και καθορίζονται οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες διόρθωσης ή επικαιροποίησης που ακολουθούνται μέσω των ΚΕΠ και των έμμισθων Προξενικών Αρχών σύμφωνα με τις παρ. 5 και 5Α.»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης