Αμοιβή των φαρμακοποιών και ιατρών για ραντεβού και εμβολιασμούς

Αμοιβή των φαρμακοποιών και ιατρών για ραντεβού και εμβολιασμούς

Κατ’ οίκον ή στο ιατρείο εμβολιασμός, ενημέρωση και προγραμματισμός ραντεβού

 

Αριθμ. Γ.Π. οικ. 6836 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 604/11.02.2022
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631/29-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμών και διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης» (Β’ 5117).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, μόνο ως προς τα άρθρα 1, 2 και 4 αυτής, τα οποία αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) για τη συμμετοχή τους στη διενέργεια εμβολιασμών κατ’ οίκον ή στο ιατρείο.

Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) για τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), όπως ορίζεται στo άρθρο 52Α του ν. 4764/2020 (Α΄ 23), καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών δεν απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 2
Υποβολή αιτήματος αποζημίωσης

Εντός των δέκα (10) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι ιδιώτες ιατροί, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία διενέργειας εμβολιασμών, θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτό τιμολόγιο, που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό για τους εμβολιασμούς που έχουν διενεργήσει κατά τον προηγούμενο μήνα. Ο ιατρός θα υποβάλει το τιμολόγιο ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του στο e-dapy, ενώ παράλληλα θα αποστέλλει και το φυσικό παραστατικό. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα ενημερώνεται από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διενέργειας Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, για τον αριθμό των διενεργηθέντων εμβολιασμών ανά ιατρό, διακριτά για τους εμβολιασμούς που έχουν διενεργηθεί κατ’ οίκον και τους εμβολιασμούς που έχουν διενεργηθεί στο ιατρείο.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος φορέα υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), ο φορέας υποβάλλει τιμολόγιο με αιτούμενο ποσό που αφορά τον συνολικό αριθμό των εμβολίων που έχουν εκτελέσει οι σε αυτόν εργαζόμενοι ιατροί. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα ενημερώνεται από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διενέργειας Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, για τον αριθμό των διενεργηθέντων εμβολιασμών ανά ιατρό του φορέα.

Άρθρο 4
Καταβολή αποζημίωσης

Μετά τον έλεγχο των τιμολογίων και την εκκαθάριση του αιτήματος αποζημίωσης, η καταβολή της αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους ιδιώτες ιατρούς θα λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας είκοσι πέντε (25) ημερών από την υποβολή στο e-dapy.

Σε περίπτωση συμμετοχής φορέων υλοποίησης (π.χ. Πολυϊατρεία), θα αποστέλλεται δήλωση με τα στοιχεία των ιατρών που λειτουργούν στον εν λόγο φορέα. Η αποζημίωση του φορέα θα προκύπτει από το άθροισμα των εμβολίων που έχουν εκτελέσει οι δηλωμένοι σε αυτόν ιατροί και η πληρωμή θα πιστώνεται στους φορείς».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631/29-10-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5117)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5117/04.11.2021
Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμών και διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) για τη συμμετοχή τους στη διενέργεια εμβολιασμών κατ’ οίκον ή στο ιατρείο.

Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) για τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α΄ 23), καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών δεν απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο 2
Υποβολή αιτήματος αποζημίωσης

Εντός των δέκα (10) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι ιδιώτες ιατροί, οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία διενέργειας εμβολιασμών, θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεντρωτική κατάσταση διακριτά των εμβολιασμών που έχουν διενεργήσει κατ΄ οίκον και των εμβολιασμών που έχουν διενεργήσει στο ιατρείο κατά τον προηγούμενο μήνα, εξαγόμενη εκ της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, με διακριτό τιμολόγιο, που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό. Ο ιατρός θα υποβάλει το τιμολόγιο ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του στο e-dapy, ενώ παράλληλα θα αποστέλλει και το φυσικό παραστατικό.
Αντίστοιχες καταστάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων υποβολής. Μαζί με την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση της παρούσας, οι ιδιώτες ιατροί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεντρωτική κατάσταση που περιλαμβάνει διακριτά τους εμβολιασμούς που έχουν διενεργήσει κατ΄ οίκον και τους εμβολιασμούς που έχουν διενεργήσει στο ιατρείο τους μαζί με τιμολόγιο που περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος φορέα υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), ο φορέας υποβάλλει τιμολόγιο με αιτούμενο ποσό που αφορά τον συνολικό αριθμό των εμβολίων που έχουν εκτελέσει οι σε αυτόν εργαζόμενοι ιατροί μαζί με τις ανά ιατρό καταστάσεις εκτέλεσης εμβολιασμών.

Άρθρο 3
Εκκαθάριση

Η διαδικασία εκκαθάρισης της υποβολής του τιμολογίου αφορά την αντιστοίχιση του αιτούμενου ποσού με αυτό που θα γνωστοποιείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διενέργειας Εμβολιασμών. Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό του τιμολογίου είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την κατάσταση εμβολιασμών αποζημιώνεται η αιτουμένη αξία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποζημιώνεται στο ύψος της αξίας που προκύπτει από τις καταστάσεις εμβολιασμών, μετά την προσκόμιση πιστωτικού τιμολογίου.
Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).

Άρθρο 4
Καταβολή αποζημίωσης

Μετά τον έλεγχο των τιμολογίων και την εκκαθάριση του αιτήματος αποζημίωσης, η καταβολή της αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους ιδιώτες ιατρούς θα λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερών από την παραλαβή της συγκεντρωτικής κατάστασης των διενεργηθέντων εμβολιασμών.
Σε περίπτωση συμμετοχής φορέων υλοποίησης (π.χ. Πολυϊατρεία), θα αποστέλλεται δήλωση με τα στοιχεία των ιατρών που λειτουργούν στον εν λόγο φορέα. Η αποζημίωση του φορέα θα προκύπτει από το άθροισμα των εμβολίων που έχουν εκτελέσει οι δηλωμένοι σε αυτόν ιατροί και η πληρωμή θα πιστώνεται στους φορείς. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με διατάξεις του νόμου 4821/2021 καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό και αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού

 

  

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67770  – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5117/04.11.2021
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού» (Β΄ 1286).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, ως προς τα ακολούθως αναφερόμενα σημεία:

«Άρθρο 1
Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού

Η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά ΑΜΚΑ ενδιαφερόμενου προσώπου, αρχής γενομένης από την 31η Ιουλίου 2021.

Άρθρο 3
Καταβολή

Η καταβολή της αμοιβής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους φαρμακοποιούς θα λαμβάνει χώρα εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της συγκεντρωτικής κατάστασης των προγραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού.
Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.
Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.18070/ 30-03-2021 (Β΄ 1286, ΑΔΑ: 69ΑΤ465ΦΥΟ-ΗΘΖ) κοινή υπουργική απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67767 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5117/04.11.2021
Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού

Η αμοιβή των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού, μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), ορίζεται στο ποσό των δέκα (10,00) ευρώ ανά ΑΜΚΑ ενδιαφερόμενου προσώπου, αρχής γενομένης από την 31η Ιουλίου 2021.

Άρθρο 2
Υποβολή

Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι ιατροί θα υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ, σε ξεχωριστό φάκελο, συγκεντρωτική κατάσταση των προγραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί από αυτούς κατά τον προηγούμενο μήνα, εξαγόμενη εκ της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, με διακριτό τιμολόγιο, που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό. Αντίστοιχες καταστάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων υποβολής.
Μαζί με την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση της παρούσας, οι ιατροί θα υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ συγκεντρωτική κατάσταση των προγραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί από αυτούς, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 31η Ιουλίου 2021, μαζί με διακριτό τιμολόγιο, που περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό.

Άρθρο 3
Καταβολή

Η καταβολή της αμοιβής από τον ΕΟΠΥΥ στους ιατρούς θα λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της συγκεντρωτικής κατάστασης των προγραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού.
Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.
Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 4821/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 134/31.07.2021
Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 85
Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών

Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, το οποίο μετακινείται για τη διενέργεια εμβολιασμών κατ’ οίκον στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους, σε πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, υπηρεσιών εκμίσθωσης επιβατηγών οχημάτων και κάθε άλλο συναφές με την μετακίνηση ζήτημα.
Η δαπάνη που προκύπτει, βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.), στα γεωγραφικά όρια της οποίας διενεργείται ο εμβολιασμός.

Άρθρο 86
Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ δύναται να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’ οίκον, για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και οι αρμόδιες αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος των κατ’ οίκον εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης τους, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συντονισμού επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, τους Υπεύθυνους για τον συντονισμό της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και τους υπεύθυνους των αρμοδίων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον κορωνοϊό COVID-19 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 50/2019 (Α’ 260), διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς τους.

Αναφορικά με την αποζημίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας, που απασχολείται στο πρόγραμμα των κατ’ οίκον εμβολιασμών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 266 του ν. 4798/2021 (Α’ 68). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας καθορίζεται κάθε συναφές θέμα με τον τρόπο προσδιορισμού, καταβολής και εκκαθάρισης της αποζημίωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του προσωπικού των ΟΤΑ που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Άρθρο 87
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά της αποζημίωσης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 ύψους πενήντα (50) ευρώ. Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους είκοσι (20) ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.»

Άρθρο 88
Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020

Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού στο Σύστημα της παρ. 1, ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των φαρμακοποιών και των ιδιωτών ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού, καθώς και κάθε συναφές προς το ανωτέρω ζήτημα

Σχετικά: Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ποιοι εμβολιάζονται υποχρεωτικά με τον νέο νόμο