Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους

Αριθμ. Δ23/οικ.19061-1457 – ΦΕΚ B 1336 – 12.05.2016
Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους

Άρθρο 1
Ορισμοί
Ορίζονται οι «Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» ως ακολούθως:

Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων
Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων» είναι ανοικτές δομές άμεσης πρόσβασης για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των αστέγων. Παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υπνωτήρια
Τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας
Οι «Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας» είναι δομές φιλοξενίας για ορισμένο χρονικό διάστημα. Παρέχουν υπηρεσίες στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής και διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Υποστηριζόμενα διαμερίσματα
Τα «Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα» είναι δομές αυτόνομης διαβίωσης για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ακίνητα που μισθώνονται, παραχωρούνται ή ανήκουν στον Φορέα Λειτουργίας. Στα άτομα που διαμένουν σε Υποστηριζόμενα Διαμερίσματα παρέχονται παράλληλα εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης όπως, ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συνδρομή, συμβουλευτική και διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός των «Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» είναι η κάλυψη βασικών αναγκών και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία και την κοινωνική ένταξη των αστέγων όπως αυτοί ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του αρ. 29 του Ν. 4052/2012.

Άρθρο 3
Φορείς Λειτουργίας
Φορείς Λειτουργίας των «Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» μπορούν να είναι:
– ΟΤΑ Α ́ βαθμού και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας αυτών, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α βαθμού, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους
– ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/1988 τ.Α ́) ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του νόμου Ν. 4139/2013  ΦΕΚ 74/2013/τ.Α ́).