Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για την καρδιά

Με διατάξεις του νόμου 5007/2022, προβλέπεται η διενέργεια δωρεάν προληπτικών καρδιαγγειακών εξετάσεων για όλους τους πολίτες ηλικίας από τριάντα (30) έως και εβδομήντα (70) ετών που διαθέτουν ΑΜΚΑ

 

Οι σχετικές διατάξεις του νόμου έχουν ως εξής:

Νόμος 5007/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 241/23.12.2022
Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 85
Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών κινδύνων»

1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει δράση του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου της υποπερ. i) της περ. Β) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α’ 54) υπό τον τίτλο «Εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών κινδύνων».

2. Σκοπός της δράσης είναι η μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η συλλογή σχετικών πληθυσμιακών δεδομένων.

Η δράση αφορά στη διενέργεια εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και ιατρικής επίσκεψης, καθώς και στην καταγραφή συγκεκριμένων παραμέτρων των δεδομένων στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας των οριζόμενων δικαιούχων.

3. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν τις ακόλουθες προυποθέσεις:

α) είναι σε ηλικία από τριάντα (30) έως και εβδομήντα (70) ετών και

β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

4. Η διακίνηση και η εκτέλεση άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, στο πλαίσιο της δράσης της παρ. 1 του παρόντος, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), περί της άυλης λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Η συμμετοχή των δικαιούχων στη διενέργεια των εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου ορίζεται μηδενική.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται:

α) οι φορείς υλοποίησης της δράσης, οι ειδικότεροι όροι και τα διαδικαστικά στάδια υλοποίησης αυτής, η χρονική της διάρκεια, καθώς και οι καλυπτόμενες εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις,

β) οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία συμμετοχής των δικαιούχων της παρ. 3 του παρόντος στη δράση, καθώς και στην αναλογούσα δαπάνη,

γ) οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και οι ιατροί που μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής τους σε αυτήν, καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται για τον σκοπό αυτόν από τους φορείς υλοποίησης,

δ) οι τιμές αποζημίωσης των ιατρικών επισκέψεων και των διαγωνιστικών εξετάσεων, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανόμενου του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αναφορικά με τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate),

ε) οι όροι και η διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών και κωδικών ιατρικής εξέτασης,

στ) η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των σχετικών δαπανών, οι οποίες καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498), περί του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης