Νόμος 5007/2022 Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας

Νόμος 5007/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 241/23.12.2022
Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Βασικές αρχές και στόχοι της ανακουφιστικής φροντίδας
Άρθρο 5 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της ανακουφιστικής φροντίδας
Άρθρο 6 Δομές ανακουφιστικής φροντίδας
Άρθρο 7 Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών Ανακουφιστικής Φροντίδας
Άρθρο 8 Σύσταση και αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας
Άρθρο 9 Συγκρότηση και θητεία της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας
Άρθρο 10 Αποζημίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών
Άρθρο 11 Επιμόρφωση στην παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας
Άρθρο 12 Διενέργεια χρηματικών δωρεών για τους σκοπούς της ανακουφιστικής φροντίδας
Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 15 Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 16 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 17 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συμβάσεων άρθρου 50 ν. 4825/2021
Άρθρο 19 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού
Άρθρο 20 Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου εικοστού ν. 4737/2020
Άρθρο 21 Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο 22 Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού
Άρθρο 23 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο 24 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών
Άρθρο 25 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 26 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 27 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 28 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 29 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 30 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 31 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο 32 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο 33 Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Άρθρο 34 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 35 Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 36 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο 37 Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Άρθρο 38 Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 39 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο 40 Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 41 Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 42 Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 43 Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο 44 Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο 45 Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
Άρθρο 46 Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
Άρθρο 47 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο
Άρθρο 48 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 49 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών
Άρθρο 50 Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού
Άρθρο 51 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας
Άρθρο 52 Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση των πρόσθετων ενεργών εφημεριών
Άρθρο 53 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 του ν. 4850/2021 – Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021
Άρθρο 54 Παράταση της διάρκειας των συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Άρθρο 55 Απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021 – Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 58 ν. 4690/2020
Άρθρο 56 Παράταση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας του προγράμματος για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών – Παράταση ισχύος άρθρου 98 ν. 4915/2022
Άρθρο 57 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, Δ.Υ.ΠΕ., Ε.Κ.Α.Β. και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση ισχύος περ. α) και β) άρθρου 62 ν. 4872/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 58 Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2021
Άρθρο 59 Εμβολιασμός κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2022-2023
Άρθρο 60 Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό – Τροποποίηση παρ. 3, 4 και 8 άρθρου 5 ν. 4238/2014
Άρθρο 61 Δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 2920/2001
Άρθρο 62 Ορισμός αποζημίωσης των εγχωρίως παραγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων, εγκρινόμενων με νομική βάση 10.α (κ.κ.χ.), 10.b (συνδυασμοί), 10.3 (υβριδικά) – Πρόβλεψη της δυνατότητας συνεκτίμησης της προστιθέμενης αξίας τους λόγω καινοτομίας ή πολλαπλής φαρμακευτικής αξίας και αποτελεσματικότητας – Τροποποίηση άρθρου 250 ν. 4512/2018
Άρθρο 63 Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Προσθήκη παρ. 2α και 2β στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020
Άρθρο 64 Επιτροπές για τη διενέργεια εξετάσεων προς απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν.δ. 3366/1955
Άρθρο 65 Υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968
Άρθρο 66 Στελέχωση των κινητών ομάδων υγείας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 106Α ν. 4461/2017
Άρθρο 67 Σύσταση Μονάδων Ψυχικής Υγείας από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Άρθρο 68 Εξουσιοδοτική διάταξη για την κατάρτιση Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4633/2019
Άρθρο 69 Δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων Διοικητή νοσοκομείων ειδικού καθεστώτος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19 ν. 4498/2017
Άρθρο 70 Άδεια απουσίας από την υπηρεσία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 22 ν. 4975/2022
Άρθρο 71 Άδεια απουσίας από την υπηρεσία των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 9 του ν. 4975/2022
Άρθρο 72 Συμμετοχή των αποσπασμένων υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στα συνεργεία εκκαθάρισης και ολοήμερης λειτουργίας των φαρμακείων που συστήνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο 73 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών
Άρθρο 74 Εκκρεμείς πληρωμές του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προς το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για υπηρεσίες κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 75 Δαπάνες για την εξόφληση της αμοιβής του αναδόχου για την παροχή γευμάτων σίτισης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
Άρθρο 76 Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών – Παράταση ισχύος άρθρου 49 ν. 4633/2019
Άρθρο 77 Χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία σε περιπτώσεις φαρμάκων για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας δεδομένων με παράλληλη κυκλοφορία γενοσήμων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 35 ν. 3918/2011
Άρθρο 78 Εξαίρεση ηπαρινών για το έτος 2021 από την υποχρέωση καταβολής αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη – Τροποποίηση περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012
Άρθρο 79 Αύξηση επιτρεπόμενου ορίου δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για το έτος 2022 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4549/2018
Άρθρο 80 Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020
Άρθρο 81 Αποζημίωση ναρκωτικών φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου που πωλούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία
Άρθρο 82 Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4208/2013
Άρθρο 83 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ειδικών ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 84 Διοικούσα Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 4 ν. 1278/1982
Άρθρο 85 Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Εθνικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιαγγειακών κινδύνων»
Άρθρο 86 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»
Άρθρο 87 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την λειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για την υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 9.12.2022 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 18.6 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4612/2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Άρθρο 88 Κύρωση της από 9.12.2022 Συμφωνίας Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του όρου 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4612/2019, για την αναβάθμιση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηράκλειου Κρήτης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 89 Μετοχικό κεφάλαιο, στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο, εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Καθορισμός αμοιβής εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων» – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4914/2022
Άρθρο 90 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011
Άρθρο 91 Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή – Αντικατάσταση παρ. Β άρθρου 20 ν. 4251/2014
Άρθρο 92 Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014
Άρθρο 93 Χρήση πληρεξουσίων για την υποβολή αίτησης άδειας διαμονής επενδυτή – Τροποποίηση παρ. 10 και 11 άρθρου 8 ν. 4251/2014
Άρθρο 94 Παρατάσεις προθεσμιών Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 95 Μεταβατική ρύθμιση για δικαιοπραξίες εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1892/1990
Άρθρο 96 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023
Άρθρο 97 Ρυθμίσεις για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας
Άρθρο 98 Κανονισμοί Λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων – Τροποποίηση παρ. 10 και 11 άρθρου 47 ν. 4982/2022
Άρθρο 99 Παράταση ισχύος της περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και διεύρυνση της σχετικής εξουσιοδότησης – Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 4818/2021
Άρθρο 100 Ρυθμίσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του «Αναρρωτηρίου Πεντέλης»
Άρθρο 101 Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της παρ. 9 του άρθρου 52 ν. 4280/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 102 Ανάρτηση δικαιολογητικών πριν από την έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής – Τροποποίηση παρ. 4 και παρ. 5 άρθρου 10 ν. 4447/2016
Άρθρο 103 Αρμοδιότητα θεώρησης και έγκρισης μελετών στο πλαίσιο των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
Άρθρο 104 Αρμοδιότητες δευτερευόντων διατακτών και αναθετουσών αρχών στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4915/2022
Άρθρο 105 Μέθοδος υπολογισμού Μέσης Τιμής Φυσικού Αερίου
Άρθρο 106 Κατανομή και απόδοση εσόδων από το Πράσινο Τέλος – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 158 του ν. 4759/2020
Άρθρο 107 Εξαίρεση από ενεργειακούς ελέγχους
Άρθρο 108 Παρατάσεις προθεσμιών και προσωρινές ρυθμίσεις
Άρθρο 109 Επέκταση Προσωρινού Μηχανισμού στο σύνολο της Ενδοημερήσιας Αγοράς – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 12Α ν. 4425/2016
Άρθρο 110 Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 111 Θέματα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 209 ν. 4820/2021
Άρθρο 112 Αποζημίωση αξιολογητών επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 183 ν. 4972/2022
Άρθρο 113 Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 17α ν. 4056/2012

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 114 Εφαρμοστικά μέτρα για την επιβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854
Άρθρο 115 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή
Άρθρο 116 Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 117 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 2 ν. 4810/2021
Άρθρο 118 Καταβολή των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.) του διαστήματος Φεβρουαρίου έως και Μαΐου 2020 χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων, τελών και τόκων υπερημερίας
Άρθρο 119 Παράταση προσωρινής ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ. – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4482/2017
Άρθρο 120 Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών
Άρθρο 121 Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων έναντι του Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4313/2014
Άρθρο 122 Κρατική χρηματοδότηση διαχειριστή υποδομής – Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4408/2016
Άρθρο 123 Έγκριση μελέτης σκοπιμότητας για σύσταση εθνικού φορέα για την ηλεκτροκίνηση – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 124 Ειδικές ρυθμίσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.».
Άρθρο 125 Παράταση εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού από το Υπουργείο Οικονομικών
Άρθρο 126 Παράταση της προθεσμίας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών των προπονητών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4908/2022
Άρθρο 127 Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020
Άρθρο 128 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56 ν. 4871/2021

ΜΕΡΟΣ Η’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 129 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5007/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 241/23.12.2022

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης