Δωρεάν τα φάρμακα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και το 2021

Δωρεάν τα φάρμακα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και το 2021

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φάρμακά τους

 

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν και το 2021 δωρεάν τα φάρμακά τους, χωρίς καμία δική τους επιβάρυνση ή συμμετοχή

 

Η παροχή δωρεάν φαρμάκων, με απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, είχε τον χαρακτήρα αντισταθμιστικών μέτρων για τους χαμηλοσυνταξιούχους (όσους έχασαν το ΕΚΑΣ) και λήγει την 31.12.2020

 

Συγκεκριμένα:

Με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4655/2020 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από 1/1/2020 έως 31/12/2020 από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για όσους για έχασαν το ΕΚΑΣ 

Νόμος 4655/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 16/31.01.2020
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον νόμο 4564/2018 (Α 170) και άλλες διατάξεις.

  

Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις για πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ

1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του νόμου 4387/2016 (Α 85), στερήθηκαν οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 μέχρι την 31.12.2020, η πλήρης απαλλαγή τους από τη  συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ από 1.1.2020.