Υπουργεία. Ανασύσταση, σύσταση και μετονομασία Υπουργείων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 123/2016 – ΦΕΚ A 208 – 04.11.2016
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αριθ. Υ173 – ΦΕΚ B 3610 – 04.11.2016
Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α’ 98) και
2. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Συνιστώνται οι εξής θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών:
α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται μία θέση Αναπληρωτή Υπουργού και δύο θέσεις Υφυπουργών.
β) Στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστώνται μία θέση Αναπληρωτή Υπουργού και μία θέση Υφυπουργού.
γ) Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μία θέση Αναπληρωτή Υπουργού και μία θέση Υφυπουργού.
δ) Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μία θέση Υφυπουργού.

Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής, καταργείται κάθε άλλη απόφαση η οποία αφορά τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών στα πρώην Υπουργεία α) Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και γ) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
– – – – – –
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 70/2015 – ΦΕΚ A 114 – 22.09.2015
Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71/2015 – ΦΕΚ A 114 – 22.09.2015
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Aριθμ. Υ2 – ΦΕΚ B 2076 – 22.09.2015
Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α ́ 98).
2. Την Υ5/27−1−2015 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» απόφαση Πρωθυπουργού (Β ́ 204).
3. Την Υ 136/20−3−2015 «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών» απόφαση Πρωθυπουργού (Β ́ 389).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Συνιστώνται από δύο θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και δύο θέσεις Υφυπουργών στα Υπουργεία:
1. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
2. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
3. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
4. Πολιτισμού και Αθλητισμού,
5. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
6. Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
7. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής, καταργούνται οι θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών στο πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πρώην Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες είχαν συσταθεί με τις Υ5/27−1−2015 και Υ136/20−3−2015 αποφάσεις Πρωθυπουργού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

——

Αριθμ. Υ3 – ΦΕΚ B 2092 – 24.09.2015
Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.δ. 63/2005, Α ́ 98),
2. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Συνιστάται μία (1) θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

——————–

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24/2015 – ΦΕΚ Α 20 – 27.01.2015
Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 24 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) και
β) 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 21/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
1. Συνιστάται Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο συγκροτείται από:

α) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

β) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

δ) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα των τεσσάρων καταργούμενων υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπήγετο έως την δημοσίευση του παρόντος.

4. Οι δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης βαρύνουν έως 31/12/2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Μακεδονίας και Θράκης οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς.

Άρθρο 2
Σύσταση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
1. Συνιστάται Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού συγκροτείται:

α) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του παρόντος (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

β) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Τουρισμού με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

δ) από τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις αρμοδιότητες όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα των τεσσάρων καταργούμενων Υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού βαρύνουν έως 31/12/2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς.

Άρθρο 3
Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Συνιστάται Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Υπουργείο συγκροτείται από:

α) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

β) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα των δύο καταργούμενων υπουργείων καθώς και για θέματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας της προηγούμενης παραγράφου νοείται εφεξής ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπήγετο έως την δημοσίευση του παρόντος.

4. Οι δαπάνες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας βαρύνουν έως 31/12/2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς. Οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας βαρύνουν έως 31/12/2015 το με το άρθρο 2 του παρόντος συνιστώμενο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Άρθρο 4
Σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Συνιστάται Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Υπουργείο συγκροτείται από:

α) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

β) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα των δύο καταργούμενων υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπήγετο έως την δημοσίευση του παρόντος

4. Οι δαπάνες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων βαρύνουν έως 31/12/2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς.

Άρθρο 5
Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργείου Υγείας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Το Υπουργείο Υγείας μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται ως σύνολο Υπηρεσιών με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοείται εφεξής ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

5. Έως ότου συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως την δημοσίευση του παρόντος.

6. Οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνουν έως 31/12/2015 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς.

Άρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Σχετικά:

Η σύνθεση της Κυβέρνησης

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων

————-

Αριθ. Υ5 – ΦΕΚ B 204 – 27.01.2015
Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα (Π.δ. 63/2005, Α ́ 98) και
2. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Συνιστώνται οι εξής θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών:
Από δύο θέσεις Αναπληρωτών Υπουργών και μία θέση Υφυπουργού στα Υπουργεία:

α) Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β) Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
γ) Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
δ) Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ε) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
στ) Εξωτερικών,
ζ) Εθνικής Άμυνας,
η) Οικονομικών,
θ) Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ι) Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής, καταργείται κάθε άλλη απόφαση η οποία αφορά τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, εξαιρουμένων των δύο θέσεων Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ