Δώρο Πάσχα 2021 και για εργαζόμενους σε αναστολή. Πότε καταβάλλεται

Δώρο Πάσχα 2021 και για εργαζόμενους σε αναστολή. Πότε καταβάλλεται

Σύμβαση εργασίας εργαζομένων που έχει τεθεί σε αναστολή

 

Εργαζόμενοι με αναστολή εργασίας

Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων έχει τεθεί σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1 Ιανουαρίου 2021 έως την 30 Απριλίου 2021 του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το Δώρο Πάσχα 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους

 

Το Δώρο Πάσχα 2021 θα καταβληθεί την Μεγάλη Τετάρτη  28 Απριλίου 2021

 

Δώρο Πάσχα. Ποιοι δικαιούνται και πότε καταβάλλεται

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα

 

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.

Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.

Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.

Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)

Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

  

Υπολογισμός του Δώρου

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας.

Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Πίνακας υπολογισμού Δώρου Πάσχα

Ημέρες Μισθοδοσίας – Συντελεστής – Ημερομίσθιο

1 0,00416 0,125 61 0,25416 7,625
2 0,00833 0,25 62 0,25832 7,75
3 0,0125 0,375 63 0,26249 7,875
4 0,01666 0,5 64 0,26666 8
5 0,02083 0,625 65 0,27082 8,125
6 0,025 0,75 66 0,275 8,25
7 0,02916 0,875 67 0,27916 8,375
8 0,03333 1 68 0,28332 8,5
9 0,0375 1,125 69 0,28749 8,625
10 0,04166 1,25 70 0,29166 8,75
11 0,04583 1,375 71 0,29582 8,875
12 0,05 1,5 72 0,3 9
13 0,05416 1,625 73 0,30416 9,125
14 0,05833 1,75 74 0,30832 9,25
15 0,0625 1,875 75 0,31249 9,375
16 0,06666 2 76 0,31666 9,5
17 0,07083 2,125 77 0,32082 9,625
18 0,075 2,25 78 0,325 9,75
19 0,07916 2,375 79 0,32916 9,875
20 0,083333 2,5 80 0,3333 10
21 0,08749 2,625 81 0,33749 10,125
22 0,09166 2,75 82 0,34166 10,25
23 0,09583 2,875 83 0,34582 10,375
24 0,1 3 84 0,35 10,5
25 0,10416 3,125 85 0,35416 10,625
26 0,10833 3,25 86 0,35832 10,75
27 0,11249 3,375 87 0,36249 10,875
28 0,11666 3,5 88 0,36666 11
29 0,12083 3,625 89 0,37082 11,125
30 0,125 3,75 90 0,375 11,25
31 0,12916 3,875 91 0,37916 11,375
32 0,13333 4 92 0,38332 11,5
33 0,13749 4,125 93 0,38749 11,625
34 0,14166 4,25 94 0,39166 11,75
35 0,14583 4,375 95 0,39582 11,875
36 0,15 4,5 96 0,4 12
37 0,15416 4,625 97 0,40416 12,125
38 0,15833 4,75 98 0,40832 12,25
39 0,16249 4,875 99 0,41249 12,375
40 0,16666 5 100 0,41666 12,5
41 0,17083 5,125 101 0,42082 12,625
42 0,175 5,25 102 0,425 12,75
43 0,17916 5,375 103 0,42915 12875
44 0,18333 5,5 104 0,43332 13
45 0,18749 5,625 105 0,43749 13,125
46 0,19166 5,75 106 0,44165 13,25
47 0,19583 5,875 107 0,44582 13,375
48 0,2 6 108 0,45 13,5
49 0,20416 6,125 109 0,45415 13,625
50 0,20833 6,25 110 0,45832 13,75
51 0,21249 6,375 111 0,46249 13,875
52 0,21666 6,5 112 0,46665 14
53 0,22082 6,625 113 0,47082 14,125
54 0,225 6,75 114 0,475 14,25
55 0,22916 6,875 115 0,47915 14,375
56 0,23332 7 116 0,48332 14,5
57 0,23749 7,125 117 0,48749 14,625
58   0,24166 7,25 118   0,49165 14,75
59   0,24582  7,375 119   0,49582 14,875
60 0,25 7,5 120 0,5 15

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 65 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 01-01 έως 15-04 του τρέχοντος έτους, πρέπει να λάβει για ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.

  • Εάν ο μισθωτός είχε μισθό 1000 €, μηνιαίως το δώρο του θα είναι ίσο με 1000 € χ 0,27082 (συντελεστής μισθού) = 271 € χ 0.041666 (συντελ.αδείας ) = 11.28 €, 271+11.28= 282.2 €, ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
  • Εάν ο μισθωτός είχε ημερομίσθιο 30 €, το δώρο του θα είναι ίσο με 30 € χ 8,125 συντελεστής ημερομισθίου = 243.75 € χ 0.041666 (συντλ.αδείας) =10.15 €, 243.75 € +10.55 = 253.9 €. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

 

On Line Υπολογισμός Δώρου Πάσχα από την ιστοσελίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ