Παράταση αναβολής συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ

Παράταση αναβολής συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ

Παρατείνεται η αναβολή συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ για την εξέταση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας

Αριθμ. Φ.80000/13787/598/ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1218/08-04-2020
Παράταση μέχρι 30/4/2020 της αναβολής των συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων πιστοποίησης αναπηρίας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 αναβάλλονται οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης και λοιπών αιτημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας των ΚΕΠΑ μέχρι 30/4/2020, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Παθήσεις που η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

2. Κατά την ανωτέρω προθεσμία, αναβάλλονται και οι συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων αναπηρικών παροχών σύνταξης και λοιπών αιτημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας των ΚΕΠΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά:

ΚΕΠΑ. Δικαιολογητικά για αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας