Εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Απόδοση ΑΦΜ. Δηλώσεις ΦΠΑ

Αριθμ. ΠΟΛ 1153 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3511/01.11.2016
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1113/2013 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΠΟΛ 1113/2013