Ε9 έτους 2013. Oριστικοποίηση περιουσιακής κατάστασης και υποβολής Ε9

ΓΓΠΣ 02/10/2013
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2013

Ανακοίνωση

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση Ε9 είτε έχουν οριστικοποιήσει περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 μέχρι και τις 27/09/2013, δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Σε περίπτωση όμως που πρέπει να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση στον πίνακα των αγροτεμαχίων (πίνακας 2), δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δήλωσης Ε9.

Πηγή: gsis.gr