Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ

Αριθμ. 2232.14-11/70031/2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 5971/13.10.2023
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης  – Δικαιούχοι

1. Στους σπουδαστές/τριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, εφεξής Α.Ε.Ν., ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΜΗΣ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΣΥΡΟΥΧΙΟΥ-ΥΔΡΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, χορηγείται ποσό οικονομικής ενίσχυσης, με στόχο την υποστήριξη αυτών ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

2. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι ποσό αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για τόσα έτη όσα και τα έτη σπουδών της οικείας Ακαδημίας, μη εξαιρουμένων των εξαμήνων πρακτικής άσκησης επί πλοίου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Α.Ε.Ν..

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 είναι σωρευτικά οι εξής:

α) ο/η σπουδαστής/τρια να φοιτά σε Α.Ε.Ν. το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,

β) να αποδεικνύεται η φοίτησή του/της με πιστοποιητικό της οικείας Ακαδημίας(πιστοποιητικό καλής επίδοσης), στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο/η σπουδαστής/ τρια είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά (50%) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αφορά η οικονομική ενίσχυση ή των αντίστοιχων δύο (2) εξαμήνων. Για την επιτυχία στα μαθήματα λαμβάνονται υπόψη οι εξεταστικές περίοδοι Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους προβλέπεται η εκτέλεση Α’ ή Β’ εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου, λαμβάνεται υπόψη η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στα μισά (50%) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων μόνο του διδακτικού εξαμήνου και

γ) το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους (2021), δεν υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €), προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000,00 €) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται. Δεν παρέχεται η οικονομική ενίσχυση, αν ο/η σπουδαστής / τρια έχει ατομικό ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, άνω των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ.

Στην περίπτωση που ο/η σπουδαστής/τρια είναι και υπόχρεος για υποβολή αυτοτελούς φορολογικής δήλωσης, προστίθεται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και το ατομικό του εισόδημα και το άθροισμα αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προαναφερόμενο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός.

Άρθρο 3
Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/ τριών Α.Ε.Ν.

1. Η δαπάνη για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των σπουδαστών/τριών των Α.Ε.Ν. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με συνολικό Προϋπολογισμό ύψους 11.560.000,00 €, θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Κοινωνική Συνοχή (ΠΠ2021-2027) μέσω της πράξης που θα ενταχθεί ως μεταφορά της ήδη ενταγμένης με τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 20222023» με MIS 5123938 και ενάριθμο κωδικό ΠΔΕ 2022ΣΕ 38910000, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση (ΠΠ 2014-2020).

2. Το ύψος του ποσού οικονομικής ενίσχυσης των σπουδαστών των Α.Ε.Ν. ορίζεται στα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (3.400€) ανά σπουδαστή/τρια, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

3. Οι σπουδαστές/τριες που αιτούνται χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα παραστατικά-δικαιολογητικά στην Α.Ε.Ν. φοίτησής τους.

4. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι η οικονομική ενίσχυση εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, με υπαιτιότητα αυτού, επιβάλλονται κυρώσεις κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

5. Εφόσον από τον αριθμό των αιτήσεων των σπουδαστών/τριών για οικονομική ενίσχυση προκύπτει συνολικό ποσό για καταβολή οικονομικής ενίσχυσης το οποίο υπερβαίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό των 11.560.000,00 ευρώ και δεν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης επιπλέον πιστώσεων, τότε θα συντάσσεται Πίνακας μοριοδότησης των σπουδαστών/τριών προς λήψη οικονομικής ενίσχυσης, με βάση οικονομικά κριτήρια (εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους). Συνεπώς ωφελούμενοι του εν θέματι προγράμματος είναι οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού των 11.560.000,00 €.

6. Η αναλυτική διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων σπουδαστών/τριών οικονομικής ενίσχυσης, η αναλυτική διαδικασία μοριοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος πληρωμής και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια, θα καθορίζονται στο σχετικό Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου, ο οποίος θα εκδοθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης