Ευφυή συστήματα μέτρησης και το αδίκημα της ρευματοκλοπής

Ρευματοκλοπή και ευφυή συστήματα μέτρησης. Πως διαπράττεται το αδίκημα της ρευματοκλοπής που τιμωρείται με φυλάκιση ανάλογα με την αξία του ρεύματος

 

Νόμος 4986/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 204/28.10.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 28
Παρακολούθηση, εγκατάσταση, αξιολόγηση και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης Τροποποίηση άρθρου 59 ν. 4001/2011
(παρ. 2 έως 6 άρθρου 19 και Παράρτημα ΙΙ Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

Στο άρθρο 59 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί ευφυών συστημάτων μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας: α) αντικαθίσταται η παρ. 1, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται από δύο εδάφια και προστίθεται εδάφιο στο τέλος της, γ) στην παρ. 3 στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η εισήγηση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής και οι περ. β) και ε) αυτού εξειδικεύονται ως προς το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, δ) τροποποιείται η παρ. 4 ως προς το χρονικό διάστημα εξοπλισμού των Πελατών με ευφυή συστήματα μέτρησης, ε) προστίθενται παρ. 5, 6, 7 και 8, και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 59
Εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), προβλέπεται η ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα Δίκτυα Διανομής, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα και ρυθμίζεται κάθε συναφές ζήτημα, με στόχο την παροχή δυνατότητας ενεργού συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και γενικότερα την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της.

2. Για τη μελλοντική ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυ-ών συστημάτων μέτρησης σε δίκτυο διανομής που δεν εντάσσεται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), ο αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής υποβάλλει στη ΡΑΕ εισήγηση η οποία λαμβάνει υπόψη τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και περιλαμβάνει εναλλακτικές προτάσεις για τα θέματα της παρ. 1, εντός ενός (1) έτους από την λήψη της σχετικής άδειας διαχείρισης δικτύου διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 131Β. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης η ως άνω εισήγηση επανυποβάλλεται κάθε δύο (2) έτη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
Για την κατάρτιση της εισήγησής του, ο αρμόδιος Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης κόστους – οφέλους (ΜΚΟ), την οποία και συνυποβάλλει με την παραπάνω εισήγηση.
Η ΜΚΟ εκπονείται με μέριμνα του αρμόδιου Διαχειριστή και περιλαμβάνει την εξέταση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης στο Δίκτυο Διανομής, την εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους κάθε λύσης, καθώς και του οφέλους της για τη δραστηριότητα της διανομής, για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών του Δικτύου και τους Προμηθευτές, και την εκτίμηση του εφικτού χρόνου υλοποίησής της.
Στην αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων λαμβάνεται υπόψη η μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους – οφέλους, οι ελάχιστες λειτουργίες ευφυών συστημάτων μέτρησης της Σύστασης 2012/148/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012, «σχετικά με τις προετοιμασίες για την εμπορική εξάπλωση των έξυπνων συστημάτων μέτρησης» (L 73), καθώς και οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη διασφάλιση του υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και προστασίας των δεδομένων.

3. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης των Δια-χειριστών Δικτύων Διανομής, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ένταξη του έργου στον προγραμματισμό της ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, όπως, μεταξύ άλλων:
(α) οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές όσον αφορά είτε στα μετρητικά συστήματα ή στις σχετικές υπηρεσίες που παρέχονται στην αγορά ενέργειας και εξειδίκευσή τους για διάφορες κατηγορίες συμμετεχόντων σε αυτήν,
(β) οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά σε θέματα τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας των ευφυών συστημάτων μέτρησης, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την ικανότητά τους να παρέχουν στοιχεία για τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης των καταναλωτών και με τη δυνατότητα ένταξης στο σύστημα μετρητικού εξοπλισμού της επιλογής των χρηστών του Δικτύου,
(γ) ο προϋπολογισμός έργου και όροι προσδιορισμού της δαπάνης που εντάσσεται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Δικτύου,
(δ) το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, καθώς και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών,
(ε) η μεθοδολογία επιμερισμού δαπάνης μεταξύ του αρμόδιου Διαχειριστή και των Χρηστών του Δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη το μακροπρόθεσμο όφελος για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

4. Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια στόχοι για την ολοκλήρωση του έργου είναι η δεκαετία, καθώς και ο εξοπλισμός με ευφυή συστήματα μέτρησης τουλάχιστον ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των Πελατών, εντός επτά (7) ετών από τη θετική αξιολόγηση της ανάπτυξης των ευφυών συστημάτων μέτρησης, σύμφωνα με την παρ. 1.

5. Η ΡΑΕ παρακολουθεί σε τακτική βάση την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης, με σκοπό την παρακολούθηση των οφελών για τους καταναλωτές.

6. Όταν η εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης αξιολογείται αρνητικά, σύμφωνα με την παρ. 1, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους – οφέλους της παρ. 2, η εν λόγω αξιολόγηση επανεξετάζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αργότερο κάθε τέσσερα (4) έτη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιεί στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης αξιολόγησης κόστους – οφέλους, μόλις καταστούν διαθέσιμα.

7. Τα ευφυή συστήματα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας που είναι εγκατεστημένα ή των οποίων η έναρξη εργασιών τοποθετείται πριν από την 4η.7.2019, μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, στη δε περίπτωση ευφυών συστημάτων μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 3 του παρόντος και του άρθρου 59Α έως την 5η Ιουλίου 2031.
Για τον σκοπό της παρούσας ως έναρξη εργασιών νοείται είτε η έναρξη των εργασιών κατασκευής για την επένδυση είτε η πρώτη δέσμευση της εταιρείας για την παραγγελία εξοπλισμού ή άλλη δέσμευση που καθιστά την επένδυση αμετάκλητη, οποιαδήποτε και αν είναι πρώτη χρονικά. Η αγορά οικοπέδων και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η έκδοση αδειών και η εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών σκοπιμότητας δεν λογίζονται ως έναρξη εργασιών. Αναφορικά με τις εξαγορές, ως «έναρξη εργασιών» νοείται η χρονική στιγμή της απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα επιχείρηση.

8. Η παρ. 2 δεν ισχύει για την εφαρμογή και ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μέτρησης στο ΕΔΔΗΕ από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.»

 

 

Τι είναι ρευματοκλοπή και πως τιμωρείται

Πως ορίζεται η ρευματοκλοπή και ποια στοιχεία πρέπει να συντρέχουν για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της ρευματοκλοπής

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

Απόφαση

Αριθμός 846/2019

Κατά την παρ. 1 του άρθρου 372 του ΠΚ «όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν το αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών».

 

  

Κατά δε την παρ. 2 του αυτού άρθρου κινητό πράγμα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του ηλεκτρισμού, του ατμού και κάθε άλλη ενέργεια.

Από τις διατάξεις αυτές, δια των οποίων προστατεύεται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της κλοπής απαιτείται η από τον δράστη, με θετική ενέργεια, αφαίρεση από την φυσική κατοχή άλλου, ξένου, ολικά ή εν μέρει, κινητού πράγματος, μη ανήκοντος κατά κυριότητα σ’ αυτόν, αυτογνωμόνως, χωρίς την συναίνεση του έχοντος δικαίωμα επ’ αυτού ιδιοκτήμονος, με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση του.

Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της επί του κινητού πράγματος υφισταμένης ξένης κατοχής και την θεμελίωση νέας επ’ αυτού κατοχής από τον δράστη ή τρίτον με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση.

Αποτελεί δε κλοπή και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας με σκοπό την παράνομη ιδιοποίησή της. Τέτοια κλοπή ενεργείας του ηλεκτρισμού, επιτυγχάνεται κυρίως και αμέσως με την μη αναγραφή του αναλισκομένου ρεύματος στον μετρητή με την δια τεχνικών μέσων καθ’ οιονδήποτε τρόπο επέμβαση σ’ αυτόν (μετρητή της ΔΕΗ), η οποία παρέχει προνομιακώς ηλεκτρικό ρεύμα στους συμβαλλόμενους με αυτή, ώστε αυτός (μετρητής) να δείχνει λιγότερες μονάδες αναλισκομένου ρεύματος καθ’ εκάστη χρονική περίοδο

 

Το κείμενο της απόφασης 846/2019 ΑΠ στο areiospagos.gr

 

Σχετικά:

Ρευματοκλοπή. Ορισμός, διαδικασία εντοπισμού και συνέπειες

Ορισμός Ρευματοκλοπής

Ως ρευματοκλοπή ορίζεται εν γένει η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή / και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με σκοπό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και να μην τιμολογείται.

Συνηθέστερη περίπτωση συνιστά η επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης που αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας (καταγραφή μικρότερων ποσοτήτων έναντι της πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης).

Στην περίπτωση αυτή υπάγεται η πλειονότητα των εντοπιζόμενων ρευματοκλοπών

Εγχειρίδιο ρευματοκλοπών σε εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διαχείρισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Αριθμ. απόφ. 236/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1871/30.05.2017)

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης