Εφημερίες ιατρών έτους 2017

Εφημερίες ιατρών έτους 2017

Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια. (Αριθμ. Α2β/Γ.Π.95896 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4265/30.12.2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017, για εκατόν εννέα χιλιάδες (109.000) ημέρες εφημερίας, για περίπου χίλιους τετρακόσιους δεκατρείς (1.413) υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών-Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων ως εξής:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: περίπου 425 υπάλληλοι για 30.000 ημέρες εφημερίας.
Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: περίπου 336 υπάλληλοι για 28.000 ημέρες εφημερίας.
Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: περίπου 137 υπάλληλοι για 7.000 ημέρες εφημερίας.
Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: περίπου 156 υπάλληλοι για 12.000 ημέρες εφημερίας.
Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: περίπου 86 υπάλληλοι για 12.000 ημέρες εφημερίας.
ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: περίπου 168 υπάλληλοι για 12.000 ημέρες εφημερίας.
Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: περίπου 105 υπάλληλοι για 8.000 ημέρες εφημερίας.

α. Νοσοκομεία Αθήνας – Πειραιά Θεσσαλονίκης
Οι Φαρμακοποιοί – Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, Φυσικοί Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι, μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ (8) εφημερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε τρεις (3) Φαρμακοποιούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού».

β. Νοσοκομεία Επαρχίας
Στους Φαρμακοποιούς – Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημεριών το μέγιστο κατά μήνα.

γ. Η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββατα, Κυριακές και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως ισχύει.δ. Εξαιρέσεις – Ειδικές Ρυθμίσεις
Σε όσα επαρχιακά νοσοκομεία υπηρετούν ένα ή δύο άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών και Βιολόγων κατά Τμήμα, επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσους Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκομείων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργάνων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. Επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους και Ψυχολόγους, που εργάζονται σε Τμήματα που υπηρετούν μέχρι και τρία (3) άτομα των παραπάνω ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο μήνας έχει 31 ημέρες επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για μία (1) εφημερία επιπλέον των δέκα (10) την οποία θα πραγματοποιεί εκ περιτροπής το υπηρετούν προσωπικό.

Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι γιατροί, κατά το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης στο Βιοχημικό Εργαστήριο εφημερεύουν σε αυτό. Για όσο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι, μπορούν οι Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί και Βιολόγοι του Τμήματος να πραγματοποιούν αριθμό ενεργών εφημεριών μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από τέσσερα (4) άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των ενεργών εφημεριών που μπορούν να πραγματοποιούν κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν να είναι ανώτερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ’ άτομο.
Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτου και Κυριακής δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες που συμπίπτουν με καθημερινές ημέρες.

Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένους Ιατροπαιδαγωγικούς Σταθμούς, ξενώνες ή μονάδες αποκατάστασης και άλλες εξωνοσοκομειακές μονάδες μπορούν να υπηρετούν μέρος της εφημερίας τους ή το σύνολο της εφημερίας τους στις μονάδες τους εφόσον αυτές παραμένουν ανοικτές εκτός του ημερήσιου ωραρίου με τα υπόλοιπα εφημερεύοντα μέλη της Ιατρικής ή Ψυχιατρικής Υπηρεσίας ή με συναδέλφους Ψυχολόγους.

Σε γενικά ή ειδικά Νοσοκομεία ή Ψυχιατρικά Τμήματα ή Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι Ψυχολόγοι μπορούν να πραγματοποιούν ενεργό εφημερία κατά τις ημέρες της γενικής εφημερίας και κατά τις ημέρες της μη ανοικτής εφημερίας εξυπηρετώντας ανάγκες του Νοσοκομείου.

ε. Εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας
Οι Φαρμακοποιοί – Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικοί, Ψυχολόγοι και Κτηνίατροι μπορούν να πραγματοποιούν εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.

στ. Γενικές Ρυθμίσεις
Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεωτικές (άρθρο 13 του ν. 3204/2003), η δε αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που θέτει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα όρια πραγματοποίησης ενεργών εφημεριών δεν εξαντλούνται υποχρεωτικά αλλά αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια μετά από εισήγηση προς αυτά, του Δ/ντή του Τμήματος, του Τομεάρχη και της Επιστημονικής Επιτροπής.

Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς – Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο στο οποίο προσφέρουν υπηρεσία.

Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις μόνο για το προσωπικό που παραμένει στην θέση του όλες τις ώρες που προβλέπεται πιο πάνω. Η αμοιβή της εφημερίας μικτού τύπου καθορίζεται στο 70% της ενεργού εφημερίας και η αμοιβή της εφημερίας ετοιμότητας στο 40% της ενεργού.

Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημεριών (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων και θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.

Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θα αναρτώνται στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. Α2β/Γ.Π.95896 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4265/30.12.2016)
– – –

Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.95896/23-12-2016 (O.E.) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 4265/Β/30-12-2016, Α.Δ.Α.: ΩΩΣ7465ΦΥΟ-ΘΤΚ) με περιεχόμενο τις εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια. (Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.84821 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3996/15.11.2017)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:
1. Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.95896/23-12-2016 (ΦΕΚ 4265/Β/30-12-2016, Α.Δ.Α.: ΩΩΣ7465ΦΥΟ-ΟΤΚ) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 4265/Β/30-12-2016, Α.Δ.Α.: ΩΩΣ7465ΦΥΟ-ΘΤΚ) με περιεχόμενο τις εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών- Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια, κατόπιν των στοιχείων υπ’ αριθμ. 2, 3, 15 και 16 του προοιμίου της παρούσας ως προς τη σχετική δαπάνη η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
Α. Για την 1η Υ.ΠΕ Αττικής: Συνολική δαπάνη ύψους 3.700.000,00 €.
Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Συνολική δαπάνη ύψους 1.852.962,00 €.
Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας: Συνολική δαπάνη ύψους 583.331,00 €.
Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: Συνολική δαπάνη ύψους 1.000.925,00 €.
Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Συνολική δαπάνη ύψους 650.173,00 €.
ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Συνολική δαπάνη ύψους 1.653.560,00 €.
Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης: Συνολική δαπάνη ύψους 811.752,00 €.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.84821 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3996/15.11.2017)

– – –


– – – – –
Αριθμ.  Α2α/Γ.Π.842519 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4265/30.12.2016
Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:
• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών).
• Πανεπιστημιακών Ιατρών.
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου.
• Αγροτικών ιατρών.
• Επικουρικών ιατρών.
• ΠΕ Ιατρών.
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων.
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
1η ΥΠΕ  59.018.267,00 €
 2η ΥΠΕ  37.011.456,00 €
 3η ΥΠΕ  20.506.348,00 €
 4η ΥΠΕ  27.008.359,00 €
 5η ΥΠΕ  19.005.882,00 €
 6η ΥΠΕ  34.010.526,00 €
 7η ΥΠΕ  15.004.645,00 €
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.  1.728.475,00 €
 ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  385.800,00 €
 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  651.201,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  214.331.039,00 €

Β) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΚΑΒ:
• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών).
• Πανεπιστημιακών Ιατρών.
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου.
• Αγροτικών ιατρών.
• Επικουρικών ιατρών.
• ΠΕ Ιατρών.
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων.
Για τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β. ισχύει το νομικό πλαίσιο, που διέπει όλους τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ, για τον τρόπο εφημερίας και για τον τρόπο ελέγχου των εφημεριών.

Γ) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντιάτρων των δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.:
• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών).
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου.
• Αγροτικών ιατρών.
• Επικουρικών ιατρών.
• ΠΕ Ιατρών.
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων.

Δ) Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 246.921.039,00€ για το οικονομικό έτος 2017 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 2812 του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας» κατά 214.331.039,00€, τον Κ.Α.Ε. 2816 του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας» κατά 2.550.000,00€ και τον Κ.Α.Ε. 2812 του Φ.260 «Δαπάνες Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας» κατά 30.040.000,00€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
– – –

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. 84259/23-12-2016 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2017. (Αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 72130 –ΦΕΚ Τεύχος Β 3996/15.11.2017)