Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Προκήρυξη πρόσληψης ενός Π.Ε. αρχαιολόγου και τριών Δ.Ε. τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης και ελλείψει αυτών Υ.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη τμήματος της οδού Καμίρου από το ύψος της οδού Ναυπλίου έως την οδό Πατρών στην πόλη της Ρόδου», της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση Οδός Καμίρου, Ρόδος Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε περίπτωση ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μέχρι την ολοκλήρωση του οκταμήνου

ΔΕ Ειδικευμένων εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών, ΥΕ ειδικευμένων εργατών 3 Θέσεις Οδός Καμίρου, Ρόδος Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε περίπτωση ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μέχρι την ολοκλήρωση του οκταμήνου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην διεύθυνση:

οδός Ιπποτών, Ρόδος 851 31, υπόψη κ. Βασίλη Καραγιάννη (τηλ.2241365249)

εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (από 18-09-2018 έως και 1-10 -2018).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Η δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκήρυξη