Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία, για τα Μουσεία και τον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο Κάστρου Χλεμούτσιου, τον Αρχαιολογικό Χώρο Ναού Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

100 ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας) Ν. Ηλείας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 10

101 ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ (Δήμος Πύργου) Ν. Ηλείας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 2

102 ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ & ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙΟΥ (Δήμος ΑνδραβίδαςΚυλλήνης) Ν. Ηλείας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 2

103 ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ (Δήμος ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων) Ν. Ηλείας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1

104 ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ & ΧΩΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙΟΥ (Δήμος ΑνδραβίδαςΚυλλήνης) Ν. Ηλείας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Τ.Κ. 270 65 Αρχαία Ολυμπία, απευθύνοντάς την, στην Γραμματεία της ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ υπόψη κ. Σπηλιόπουλου Χρήστου (τηλ.: 26240-22529).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής (Μουσεία και Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, Μουσείο και Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Χλεμούτσιου, Ναός Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών, Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Πύργου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προκήρυξη