Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών έως 02-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν. 4321/2015
ΣΧΕΤ: Η αρ. Β7/οικ.11798/596/24.03.2014 εγκύκλιό μας

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 44/Α δημοσιεύτηκε ο Ν. 4324/2015 με τις διατάξεις του άρθρου 19 του οποίου προβλέπεται η παράταση για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Α 32), με σκοπό την εξυπηρέτηση των οφειλετών που προσέρχονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προς ρύθμιση των οφειλών τους και αφετέρου τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς Ταμεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν το πρώτο δίμηνο του 2015.

Α) Ειδικότερα,

– ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4321/2015 ορίζεται η 2η Ιουνίου 2015

– για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ του πρώην Ο.Π.Α.Δ η αίτηση για υπαγωγή υποβάλλεται έως και την 30η/6ου/2015

– σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ.19 του Ν. 4324/2015 στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν ασφαλιστικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/4ου/2015.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.04.2015 και εφεξής.

Β) Περαιτέρω, προβλέπεται αύξηση έως σε 1.500.000 ευρώ του συνολικού ύψους των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούν σε επιστροφές παροχών και ενοίκια ακίνητων και δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Γ) Για οφειλέτες του ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ προβλέπονται ειδικότεροι όροι αναφορικά με την απώλεια της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση απόλλυται, όταν συντρέχουν οι κάτωθι λόγοι:

– μη καταβολή τρεχουσών εισφορών και

– καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης.

Οι πέραν της μιας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης επιβαρύνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 και οι σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ. Β7/οικ. 11798/596/24.03.2014 και Β7/ οικ. 16648/801/27.04.2015 εγκυκλίους μας