Έγκριση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης για μηχανικούς αυτοκινήτου

mihanikoi_aftokinitwn_150ΟΑΕΔ
Αριθμ. απόφ. 155/3/21-01-2014 – ΦΕΚ Β 233 – 05.02.2014

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης (7 τμημάτων), διάρκειας 70 ωρών έκαστο για 166 μηχανικούς αυτοκινήτου, με τίτλο «Εφαρμογή υβριδικής τεχνολογίας στο αυτοκίνητο» στους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρεβέζης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994),
2. του Ν. 2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/12.9.1995),
3. του Ν. 2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α΄/20.8.1996),
4. του Ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ιδ, άρθρο 9 παρ.2.εδ.2, (ΦΕΚ 258/Α΄/8.11.2001),
5. Την με αριθμ. 350/10-12-2013 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ, αποφασίζει:

Την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης (7 τμημάτων) διάρκειας 70 ωρών έκαστο, για 166 μηχανικούς αυτοκινήτου, με τίτλο «Εφαρμογή υβριδικής τεχνολογίας στο αυτοκίνητο», ως εξής:

1. Σωματείου Μηχανοτεχνιτών Φανοποιών και Συναφών Επαγγελμάτων του νομού Ιωαννίνων 106 άτομα (4 τμήματα). Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει στις δομές του ΚΕΚ Ιωαννίνων.

2. Ένωσης Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων νομού Άρτας 33 άτομα (2 τμήματα). Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει στις δομές του ΕΠΑΣ Άρτας.

3. Σωματείου επισκευής Αυτοκινήτων και Συναφών Επαγγελμάτων Φιλιππιάδος του νομού Πρεβέζης 27 άτομα (1 τμήμα). Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει στις δομές της ΕΠΑΣ Άρτας.

Οι καταρτιζόμενοι δεν θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν συμπληρώνουν τον αριθμό των προσφερομένων θέσεων, θα μπορούν και μη μέλη των σωματείων και ενώσεων, μηχανικοί αυτοκινήτου, να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις κατάρτισης.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι τότε το πρόγραμμα κατάρτισης θα μπορεί να υλοποιηθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις σε άλλο νομό της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ποσό των 23.240,00 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2659 και αναλύεται ως εξής:

166 καταρτιζόμενοι x 70 ώρες x 2 ευρώ Μέσο Ωριαίο Κόστος ανά άτομο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής
Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ