Έγκριση κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής

Αριθμ. 33692/2202 – ΦΕΚ B 3134 – 21.11.2014

Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
α) Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας για την έγκριση μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής  (ΜΟΙΚ) όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.

β) Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/09 συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων ειδικής χρήσης, της ίδια κατηγορίας, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/09 (Β 2112), με την προϋπόθεση ότι η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι αρμόδια για την έγκριση τύπου τους.

γ) Ο αριθμός μονάδων οχήματος της ίδιας «οικογένειας τύπου» οχήματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης, που επιτρέπεται να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερβαίνει τις οριζόμενες από την παράγραφο Α2 του Παραρτήματος ΧΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/09 μονάδες για την κατηγορία του οχήματος.

Άρθρο 2
Ορισμοί
α) Ως μεμονωμένο όχημα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ) ορίζεται:

αα) «Ανακατασκευασμένο όχημα»: Μεταχειρισμένο όχημα που έχει υποστεί ουσιώδεις μετατροπές και αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών, αλλά διατηρεί την ταυτότητα του αρχικού οχήματος.

ββ) «Όχημα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων»: Όχημα που έχει κατασκευαστεί εν μέρει με τη χρήση κατασκευαστικών στοιχείων, στοιχείων και εξαρτημάτων από μεταχειρισμένα οχήματα, και δεν υπάγεται στην κατηγορία των ανακατασκευασμένων οχημάτων.

β) «Εγκριτική αρχή»: η Διεύθυνση Τεχνολογίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα που αφορούν στην έγκριση οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων, καθώς και για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών αυτών.

γ) «Φορέας ελέγχου»: οργανισμός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκριτική αρχή ως εργαστήριο δοκιμών ή επιθεωρήσεων εξ ονόματός της. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά.

δ) «Εναλλακτικές απαιτήσεις ΜΟΙΚ»: διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας όσο το δυνατό ισοδύναμο προς το επίπεδο που παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ε) «Οικογένεια τύπου οχήματος»: οχήματα του ιδίου τύπου οχήματος και της ίδιας παραλλαγής κατά την έννοια του άρθρου 2 και του μέρους Β του παραρτήματος ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 29949/1841/2009.

στ) «Κατασκευαστής»: ο διενεργών την μετατροπή ή κατασκευή αντίστοιχα των αναφερομένων στην παρ. α ΜΟΙΚ.

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ Αριθμ. 33692/2202 – ΦΕΚ B 3134 – 21.11.2014