Νόμος 4499/2017. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Νόμος 4499/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 176/21.11.2017
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ A ́
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4387/2016
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85)
Άρθρο 2
Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικάΜΕΡΟΣ Β ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του άρθρου 40 του ν. 4002/2011
Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του άρθρου 43 του ν. 4002/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6
Διατάξεις για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.»
Άρθρο 7
1. Η άδεια της ΕΕΕΠ του άρθρου 9
Άρθρο 8
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
Άρθρο 9
1. Με απόφαση της ΕΕΕΠ εκδίδεται η άδεια για τη μεταφορά του καζίνο της ΕΚΠΑ Α.Ε.
Άρθρο 10
Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το καζίνο της Πάρνηθας που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου καταργούνται.
Άρθρο 11
Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5, των οποίων η ισχύς άρχεται από την ημερομηνία τροποποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α ́ του Μέρους Β ́, της από 4.11.2011 σύμβασης, που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ ΑΕ
Η κατά τα ανωτέρω τροποποιητική σύμβαση συνάπτεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 αναστέλλονται οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011.
2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη της με αριθμό 010010/4.11.2011, απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β ́ 2503), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

Δείτε το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 4499/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 176/21.11.2017